Pravidla a podmínky

Tyto webové stránky provozuje společnost RESIN4DECOR. Jako uživatel této webové stránky berete na vědomí, že jakékoli použití této webové stránky, včetně jakýchkoli transakcí, které provedete, podléhá našim smluvním podmínkám (dále jen „Podmínky“), které zahrnují jakékoli sekce s hypertextovými odkazy.

Tyto podmínky se vztahují na prodej a dodávky zboží RESIN4DECOR vám.

Doporučujeme, abyste si vytiskli kopii podmínek pro vaši evidenci.

Klikněte prosím také na naše zásady ochrany osobních údajů a zabezpečení. Odesláním Vaší objednávky vznikne nabídka ke koupi Zboží a náš e-mail o přijetí Vaší objednávky bude představovat vznik právně závazné smlouvy mezi námi.

Pokud podmínky nepřijmete, okamžitě ukončete tuto relaci (pokud jste se „přihlásili“ a máte produkty ve svém vozíku, vyprázdněte svůj vozík, než se „odhlásíte“).

Všeobecné

Všechny objednávky, které zadáte na této webové stránce, budou podléhat přijetí v souladu s těmito podmínkami. Tyto podmínky mohou být kdykoli změněny společností RESIN4DECOR. Mohou být také rozšířeny o další podmínky platné pro konkrétní zboží nebo služby nabízené RESIN4DECOR. čas od času. Je vaší odpovědností přečíst si Podmínky pokaždé, když zadáte objednávku.

RESIN4DECOR si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění odstranit, upravit nebo změnit obsah, který se objevuje na kterékoli stránce webové stránky. Tato webová stránka je zaměřena na podniky a předpokládá se, že každá objednávka je zadána jménem podniku. Přijetím těchto podmínek potvrzujete, že máte potřebnou pravomoc zavázat podnik, jehož jménem zadáváte objednávku. Přijetím těchto podmínek souhlasíte s tím, že jakýkoli materiál, informace a myšlenky, které přenesete na tuto webovou stránku nebo jinak, se stanou a zůstanou majetkem RESIN4DECOR.

Registrace

Pokud se u nás chcete zaregistrovat, měli byste vyplnit online registrační formulář a uvést uživatelské ID a heslo, které by mělo být vždy zabezpečeno, poté se stanete registrovaným uživatelem. Registrace vám umožní uchovat vaše údaje v naší databázi pro budoucí pohodlí. Neregistrovaní uživatelé mohou stále procházet webovou stránku a zadávat objednávky. Údaje, které jste uvedli při Registraci, jsou důležité a potvrzujete a zavazujete se, že všechny tyto informace jsou ve všech ohledech pravdivé, správné a úplné. Souhlasíte s tím, že nás okamžitě informujete o všech změnách, které se týkají vaší registrace, a to aktualizací svých údajů na této stránce kliknutím na Můj účet.

Zboží

„Zboží“ znamená položky, které jste od nás zakoupili prostřednictvím této webové stránky, jejichž prodej a dodávka podléhají těmto Podmínkám; RESIN4DECOR prodáte a vy zakoupíte zboží za těchto podmínek. Společnost Resin4Decor Ltd. si vyhrazuje právo provádět změny ve specifikaci zboží, které musí odpovídat jakýmkoli platným zákonným požadavkům nebo požadavkům ES, nebo kde má být zboží dodáno společnosti RESIN4DECOR specifikace, které podstatně neovlivňují jejich kvalitu nebo výkon. I když jsou všechny velikosti a míry pouze přibližné, použijeme naše nejlepší nástroje Endeavour, abychom zajistili, že budou co nejpřesnější.

Vaše objednávka

Ponesete odpovědnost za zajištění přesnosti podmínek jakékoli vámi odeslané objednávky a za poskytnutí veškerých nezbytných informací týkajících se zboží a požadavků na doručení v dostatečném čase, aby bylo možné RESIN4DECOR k plnění smlouvy v souladu s Podmínkami. Podrobnosti o vaší objednávce neukládáme, abyste se k nim následně dostali přímo na této webové stránce. Doporučujeme, abyste si vytiskli kopii všech potvrzení objednávky pro vlastní evidenci. Jakmile bude vaše objednávka odeslána, zašleme vám e-mail s potvrzením objednávky. Tento potvrzovací e-mail bude tvořit naše přijetí vaší nabídky a bude představovat vytvoření právně závazné smlouvy mezi námi.

Cena

Cena Zboží bude RESIN4DECOR uvedená cena, veškeré náklady nebo poplatky související s balením, nakládkou, vykládkou, přepravou a pojištěním. RESIN4DECOR si vyhrazuje právo zvýšit cenu zboží tak, aby odrážela případné zvýšení nákladů na RESIN4DECOR<, a to oznámením vám kdykoli před dodáním /span> což je způsobeno jakýmkoli faktorem mimo kontrolu RESIN4DECOR (jako jsou mimo jiné jakékoli výkyvy směnných kurzů, regulace měny, změna cel, výrazné zvýšení nákladů na práci, materiál nebo jiné výrobní náklady). Každé takové zvýšení ceny vám bude oznámeno a budete mít lhůtu pěti pracovních dnů na potvrzení, zda si přejete pokračovat v objednávce. Pokud na naši výzvu neodpovíte, bude to považováno za souhlas se zvýšením ceny. Jakékoli zvýšení ceny v důsledku změny dodacích termínů, množství nebo specifikace Zboží, které požadujete, nebo jakékoli zpoždění způsobené jakýmikoli vašimi pokyny nebo neposkytnutím RESIN4DECOR adekvátních informací nebo pokynů může také dojít ke zvýšení ceny, což již nebude předmětem dalšího odsouhlasení z vaší strany. Snažíme se zajistit, aby všechny ceny na našich stránkách byly správné, ale občas se mohou vyskytnout chyby. Pokud u zboží, které jste si objednali, zjistíme chybu v ceně, pokusíme se vás kontaktovat a můžete buď přijmout správnou cenu a potvrdit, že chcete pokračovat v nové objednávce, nebo ji zrušit. Pokud se nám nepodaří vás kontaktovat, objednávku automaticky zrušíme a v případě vrácení peněz vám budou vráceny peníze.

Způsob platby

Všichni uživatelé jsou povinni při zadávání objednávky poskytnout údaje o kartě, protože RESIN4DECOR má nárok na platbu za Zboží před zahájením dodávky Zboží. Pokud nezaplatíte za zboží, bude společnost RESIN4DECOR oprávněna zrušit smlouvu nebo pozastavit dodávku zboží až do úplného zaplacení. Jste odpovědní za zachování důvěrnosti vašeho uživatelského ID a vámi zvoleného hesla. V důsledku toho jste plně odpovědní za všechny činnosti, které se pod nimi vyskytují. Musíte nás okamžitě kontaktovat v případě jakéhokoli neoprávněného použití, o kterém jste se dozvěděli. RESIN4DECOR si vyhrazuje právo omezit prodej dle vlastního uvážení a bez vysvětlení.

dodávka

Dodání zboží bude uskutečněno, jakmile bude zboží doručeno na vámi oznámené místo dodání na RESIN4DECOR a průvodní přepravní list bude podepsán osobou ve věku 18 let nebo vaším jménem. Je vaší povinností před podpisem zkontrolovat, zda počet dodaných krabic nebo položek odpovídá průvodnímu přepravnímu listu. Naším cílem je poskytovat velmi vysoký standard služeb a vynaložíme veškeré úsilí, abychom zboží dodali co nejblíže stanovenému datu dodání, avšak zpoždění jsou někdy nevyhnutelná kvůli nepředvídatelným faktorům. Veškeré uvedené termíny dodání Zboží jsou proto pouze přibližné a RESIN4DECOR nenese odpovědnost za jakékoli zpoždění v dodání Zboží způsobené jakkoli. Doba dodání není podstatnou součástí smlouvy. Zboží může být doručeno společností RESIN4DECOR před uvedeným datem dodání. Pokud RESIN4DECOR nedodá zboží z jakéhokoli jiného důvodu, než je příčina mimo RESIN4DECOR přiměřenou kontrolu nebo vaše chyba, a RESIN4DECOR odpovídá vám, RESIN4DECOR bude omezena na vrácení ceny zboží . Pokud nepřevezmete Zboží nebo neposkytnete RESIN4DECOR adekvátní pokyny k doručení v době stanovené pro doručení (jinak než z důvodu jakékoli příčiny, kterou nemůžete ovlivnit nebo z důvodu chyby RESIN4DECOR ), poté, aniž by byla dotčena jakákoli jiná práva nebo opravný prostředek dostupný pro RESIN4DECOR, RESIN4DECOR může: skladovat zboží až do skutečného dodání a účtovat vám přiměřené náklady (včetně pojištění) za skladování; nebo prodat zboží za nejlepší snadno dostupnou cenu a (po odečtení všech přiměřených nákladů na skladování a prodej) vám vyúčtovat přebytek nad cenou podle smlouvy nebo vám účtovat jakýkoli nedostatek pod cenou podle smlouvy.

Zákazník se musí v případě potřeby postarat o celní odbavení a zaplacení cla. Toto není součástí smlouvy mezi zákazníkem a RESIN4DECOR a musí být zákazníkem uhrazeno dodatečně v závislosti na zemi dodání.

 

Riziko a majetek

Nebezpečí poškození nebo ztráty Zboží na vás přejde v okamžiku, kdy RESIN4DECOR zadá dodávku Zboží. Bez ohledu na dodání a přechod rizika ve Zboží nebo jakékoli jiné ustanovení Podmínek na vás majetek ve Zboží nepřejde, dokud RESIN4DECOR neobdrží zúčtované prostředky v úplné zaplacení všech dlužných částek.

Záruky a odpovědnost

Za níže uvedených podmínek RESIN4DECOR zaručuje, že Zboží bude odpovídat své specifikaci v době dodání. Tam, kde RESIN4DECOR prodává zboží dodané třetí stranou, RESIN4DECOR neposkytuje žádnou záruku, záruku ani jinou podmínku jako na jejich kvalitu, vhodnost pro daný účel nebo jinak, ale přidělí vám výhodu záruky výrobce poskytnuté třetí stranou dodávající Zboží společnosti RESIN4DECOR Výše uvedená záruka bude přidělené RESIN4DECOR s výhradou skutečnosti, že RESIN4DECOR nenese žádnou odpovědnost za jakékoli vady vzniklé opotřebení, úmyslné poškození, nedbalost, abnormální pracovní podmínky nebo skladování v nepřátelském prostředí, nedodržení pokynů RESIN4DECOR nebo pokynů třetí strany (pokud bylo zboží dodané třetí stranou společnosti RESIN4DECOR – ať už ústně nebo písemně) zneužití nebo pozměnění nebo oprava Zboží bez RESIN4DECOR schválení. S výhradou, jak je výslovně uvedeno v těchto podmínkách, jsou všechny záruky, podmínky nebo jiné podmínky vyplývající ze zákona nebo obecného práva vyloučeny v maximálním rozsahu povoleném zákonem. Jakákoli vaše reklamace, která se zakládá na jakékoli závadě v kvalitě nebo stavu Zboží nebo na tom, že neodpovídá specifikaci, bude (bez ohledu na to, zda dodávku odmítnete či nikoli) oznámena RESIN4DECOR do 5 pracovních dnů od data dodání nebo (pokud vada nebo porucha nebyla při přiměřené kontrole zjevná) v přiměřené době po zjištění vady nebo selhání. Pokud nebude dodávka odmítnuta a neinformujete RESIN4DECOR v souladu s tím, nebudete oprávněni odmítnout zboží a společnost Resin4Decor Ltd. nenese žádnou odpovědnost za takovou vadu nebo selhání a nebudete mít nárok na vrácení ceny (případně), jako by zboží nebylo dodáno v souladu se smlouvou. Je-li jakákoli platná reklamace týkající se jakéhokoli zboží, která se zakládá na jakékoli závadě v kvalitě nebo stavu zboží nebo na tom, že nesplňuje specifikaci, je oznámena společnosti RESIN4DECOR v v souladu s těmito podmínkami bude RESIN4DECOR oprávněna vyměnit zboží (nebo příslušnou část) zdarma nebo u RESIN4DECOR na základě vlastního uvážení vám vrátíme cenu Zboží (nebo poměrnou část Zboží), ale RESIN4DECOR nebude mít vůči vám žádnou další odpovědnost. S výjimkou úmrtí nebo zranění způsobených RESIN4DECOR. nedbalosti, RESIN4DECOR nebude vůči vám odpovědný z důvodu jakéhokoli prohlášení (pokud není podvodné), nebo jakékoli předpokládané záruky, podmínky nebo jiné podmínky nebo jakékoli povinnosti podle obecného práva, nebo podle výslovných podmínek smlouvy za jakoukoli nepřímou, zvláštní nebo následnou ztrátu nebo škodu (ať už kvůli ztrátě zisku, dobrého jména nebo pověsti nebo jinak), ekonomické ztráty (včetně, bez omezení, ztráty výnosů, dat, zisků, smluv, obchodních ztrát nebo očekávané úspory) náklady, výdaje nebo jiné nároky na kompenzaci jakéhokoli druhu (ať už způsobené nedbalostí RESIN4DECOR, jejích zaměstnanců nebo zástupců nebo jinak), které vzniknou v souvislosti s dodávkou Zboží nebo jejich použití vámi a veškerá odpovědnost vyplývající ze smlouvy nebo v souvislosti se smlouvou nepřesáhne cenu zboží, kterou jste zaplatili za dodané zboží, s výjimkou případů výslovně uvedených v těchto podmínkách. Bez ohledu na výše uvedené bude RESIN4DECOR souhrnná odpovědnost (ať už smluvní, deliktní nebo jiná) za ztrátu škody v každém případě omezena částkou rovnající se zaplacené nebo splatné částce vámi za Zboží v souvislosti s jedním incidentem nebo řadou incidentů, které lze připsat stejné doložce. RESIN4DECOR nebude porušovat smlouvu z důvodu zpoždění při provádění nebo selhání při provádění jakékoli z RESIN4DECOR povinnosti ve vztahu ke zboží, pokud zpoždění nebo selhání bylo způsobeno jakoukoli příčinou, kterou RESIN4DECOR nelze rozumně ovlivnit. Aniž by byla dotčena obecnost výše uvedeného, ​​za příčiny mimo rozumnou kontrolu RESIN4DECOR budou považovány následující: Vyšší moc, exploze, povodeň, bouře, požár nebo nehoda; válka nebo hrozba války, sabotáž, povstání, občanské nepokoje nebo rekvizice; akty, omezení, nařízení, nařízení, zákazy nebo opatření nebo jakýkoli druh ze strany jakéhokoli vládního, parlamentního nebo místního orgánu; dovozní nebo vývozní předpisy nebo embarga; stávky, výluky nebo jiné průmyslové akce nebo obchodní spory (ať už se týkají zaměstnanců RESIN4DECOR nebo třetí strany); potíže se získáváním surovin, práce, paliva, dílů nebo strojů; výpadek proudu nebo porucha ve strojním zařízení.

Zrušení

Na odstoupení od smlouvy mezi vámi a RESIN4DECOR máte lhůtu 14 dnů (dále jen „lhůta pro zrušení“), a to písemným oznámením na adresu RESIN4DECOR rozpětí>. Lhůta pro zrušení začíná běžet následující den po dni, kdy vám bude zboží doručeno.

Pro vrácení platby musí zákazník vrátit zboží odesílateli. Prodávající musí zkontrolovat neporušenost zboží a vrátit peníze do 7 pracovních dnů.

 

Duševní vlastnictví

Veškerá autorská práva, ochranné známky a veškerá další práva duševního vlastnictví ke všem materiálům a obsahu zpřístupněnému jako součást vašeho používání této stránky zůstanou po celou dobu svěřena nám a našim poskytovatelům licencí. Tento materiál můžete používat pouze tak, jak je výslovně povoleno našimi poskytovateli licencí a námi. Materiál a obsah obsažený na tomto webu můžete stahovat pouze za účelem používání tohoto webu a jakékoli jiné použití materiálu a obsahu tohoto webu je přísně zakázáno a souhlasíte s tím, že ne (a souhlasíte s tím, že nebudete pomáhat ani usnadňovat žádné třetí straně) kopírovat, reprodukovat, přenášet, publikovat, zobrazovat, distribuovat, komerčně využívat nebo vytvářet odvozená díla z takového materiálu a obsahu.

Upozornění na autorská práva

Obsah těchto stránek je chráněn autorským právem RESIN4DECOR . Materiál a obsah obsažený na této stránce můžete stahovat pouze za účelem použití této stránky a jakékoli jiné použití materiálu a obsahu této stránky je přísně zakázáno bez našeho předchozího písemného souhlasu. Používáním této stránky souhlasíte s tím, že nebudete kopírovat, reprodukovat, přenášet, publikovat, zobrazovat, distribuovat, komerčně využívat nebo vytvářet odvozená díla z takového materiálu a obsahu. Žádný obsah této webové stránky nesmí být kopírován nebo jinak začleňován do žádného jiného designu, loga, webové stránky, elektronického vyhledávacího systému, publikace nebo jiné práce v jakékoli formě (ať už tištěné, elektronické nebo jiné), ani v nich nesmí být uložen. Aby se předešlo pochybnostem, odkazování na tuto stránku nebo jakoukoli její část nebo její rámování není povoleno bez výslovného povolení.

Obecné vyloučení odpovědnosti

Tato webová stránka a všechny informace, názvy, obrázky, loga a ikony jsou poskytovány „tak, jak jsou“, bez jakéhokoli vyjádření nebo schválení a bez jakékoli záruky nebo podmínek jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládaných, včetně, ale bez omezení na jakoukoli předpokládanou záruku prodejnosti, uspokojivé kvality, vhodnosti pro určitý účel, kompatibility, přesnosti, měny nebo neporušování jakéhokoli práva duševního vlastnictví. Žádné informace, ať už ústní nebo písemné, jste od společnosti RESIN4DECOR nezískali vznikne jakákoli povinnost péče, smlouva, záruka nebo jakákoli jiná povinnost, která není výslovně uvedena. Dále, zatímco informace jsou poskytovány a aktualizovány v dobré víře, RESIN4DECOR nezaručuje, že informace obsažené na této webové stránce budou vždy úplné, přesné, aktuální nebo spolehlivé. Jste výhradně odpovědní za obsah jakýchkoli komentářů učiněných v jakýchkoli přenosech a je vám zakázáno posílat nebo přenášet na tuto webovou stránku nebo z této webové stránky jakýkoli nezákonný, výhružný, urážlivý, hanlivý, pobuřující, pornografický nebo profánní materiál nebo jakýkoli jiný materiál, který by mohl poskytnout nést jakoukoli občanskoprávní nebo trestní odpovědnost podle zákona. RESIN4DECOR nepřebírá žádnou odpovědnost ani neručí za jakékoli informace zveřejněné na těchto webových stránkách a dále se zříká veškeré odpovědnosti ve vztahu k takovým informacím. Zejména společnost Resin4Decor Ltd. tímto vylučuje veškerou odpovědnost za jakékoli nároky, ztráty, požadavky nebo škody ve vztahu k jakýmkoli informacím, obsahu, reklamám, postupům, produktům nebo metodám obsaženým v materiálu zveřejněném na webu nebo na něj odkazovaným. Žádná výjimka se však nevztahuje na smrt nebo zranění osob vyplývající z naší nedbalosti. RESIN4DECOR neposkytuje žádnou záruku ani prohlášení, že používání této webové stránky bude nepřerušované nebo bezchybné nebo že tato stránka nebo server, který je zpřístupňuje, neobsahují viry nebo chyby.

Smíšený

Tyto podmínky představují úplnou dohodu mezi stranami, nahrazují jakoukoli předchozí dohodu nebo porozumění a nelze je měnit s výjimkou předchozího písemného souhlasu společnosti RESIN4DECOR . Všechny ostatní podmínky, vyjádřené nebo předpokládané zákonem nebo jinak, jsou vyloučeny v plném rozsahu povoleném zákonem. RESIN4DECOR si vyhrazuje právo ukončit smlouvu, jak je uvedeno v těchto podmínkách, oznámením zaslaným e-mailem, faxem nebo dopisem adresovaným vám, jak je uvedeno ve vašich registračních údajích. Ukončení nastane v době RESIN4DECOR předá zprávu nebo odešle dopis. Jakákoli komunikace zaslaná elektronicky e-mailem nebo jiným způsobem bude považována za odeslanou, jakmile vstoupí do systému pro generování, odesílání, přijímání, ukládání nebo jiné zpracování elektronické komunikace („Informační systém“); bude považováno za přijaté vámi v okamžiku, kdy ve čitelné podobě vstoupí do Informačního systému, ke kterému máte přístup; bude považováno za odeslané v případě podniku v jeho hlavním místě podnikání a v případě fyzické osoby, kde má obvyklé bydliště; a budou považovány za přijaté v případě podniku v jeho hlavním místě podnikání a v případě jednotlivce, kde má obvyklé bydliště. Nesmíte postoupit nebo zadat subdodavateli žádná ze svých práv nebo povinností vyplývajících z těchto Podmínek nebo jakékoli související objednávky Zboží na žádnou třetí stranu, pokud to není písemně dohodnuto společností RESIN4DECOR.

RESIN4DECOR si vyhrazuje právo převést, postoupit, inovovat nebo zadat subdodavateli výhodu celého nebo části jakýchkoli svých práv nebo povinností podle těchto podmínek nebo jakýchkoli souvisejících smlouvu s jakoukoli třetí stranou. Pokud jakýkoli příslušný orgán shledá, že některé ustanovení těchto podmínek je zcela nebo zčásti neplatné nebo nevymahatelné, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení těchto podmínek a zbývající části příslušného ustanovení. Žádné selhání nebo zpoždění ze strany RESIN4DECOR při výkonu jakýchkoli pravomocí, práv nebo opravných prostředků podle těchto podmínek nebude fungovat jako jejich zřeknutí se, ani žádný jednotlivý nebo částečný výkon jakýchkoli takových pravomocí, práva nebo opravné prostředky vylučují jakýkoli jiný nebo další jejich výkon. Aby bylo jakékoli zřeknutí se účinné, musí být písemné a podepsané oprávněným zástupcem společnosti RESIN4DECOR.

Zásady vrácení peněz

Pokud vám objednávka dorazí poškozená, bezplatně vám ji vyměníme. V případě, že nejste spokojeni s nákupem u RESIN4DECOR, můžete nepoužité zboží vrátit v původním obalu do 14 dnů od obdržení a bude vám vrácena plná kupní cena produktu včetně nákladů na dopravu.

Pro vrácení zboží doporučujeme využít renomovaného kurýra. Nemůžeme přijmout odpovědnost za vrácené zboží, dokud některý z našich zaměstnanců nepodepíše převzetí zboží. Při vrácení prosím uveďte své úplné kontaktní údaje, včetně jména a adresy, identifikačního čísla objednávky, původního potvrzení o kreditní kartě a denního kontaktního telefonního čísla.

Adresa pro vrácení: Špruha 31, 1236 Trzin, Slovinsko.

Po obdržení vašeho vráceného zboží vynaložíme veškeré úsilí, abychom vám vrátili peníze co nejrychleji, očekáváme, že to uděláme do 2–4 pracovních dnů.

Pokud si objednáte od RESIN4DECOR, souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami uvedenými výše.