Pravidla a podmínky

Tyto webové stránky provozuje společnost RESIN4DECOR. Jako uživatel této webové stránky berete na vědomí, že jakékoli použití této webové stránky, včetně jakýchkoli transakcí, které provedete, podléhá našim smluvním podmínkám (dále jen „Podmínky“), které zahrnují jakékoli sekce s hypertextovými odkazy.

Tyto obchodní podmínky platí pro prodej a dodávku zboží prostřednictvím RESIN4DECOR tobě.

Doporučujeme, abyste si vytiskli kopii podmínek pro vaši evidenci.

Klikněte prosím také na naše zásady ochrany osobních údajů a zabezpečení. Odesláním Vaší objednávky vznikne nabídka ke koupi Zboží a náš e-mail o přijetí Vaší objednávky bude představovat vznik právně závazné smlouvy mezi námi.

Pokud podmínky nepřijmete, okamžitě ukončete tuto relaci (pokud jste se „přihlásili“ a máte produkty ve svém vozíku, vyprázdněte svůj vozík, než se „odhlásíte“).

Všeobecné

Všechny objednávky, které zadáte na této webové stránce, budou podléhat přijetí v souladu s těmito podmínkami. Tyto Podmínky mohou být kdykoli změněny RESIN4DECOR. Mohou být také rozšířeny tak, aby zahrnovaly další podmínky platné pro konkrétní zboží nebo služby nabízené společností RESIN4DECOR. čas od času. Je vaší odpovědností přečíst si Podmínky pokaždé, když zadáte objednávku.

RESIN4DECOR si vyhrazuje právo dle svého absolutního uvážení kdykoli a bez upozornění odstranit, upravit nebo změnit obsah, který se objevuje na kterékoli stránce webové stránky. Tato webová stránka je zaměřena na podniky a předpokládá se, že každá objednávka je zadána jménem podniku. Přijetím těchto podmínek potvrzujete, že máte potřebnou pravomoc zavázat podnik, jehož jménem zadáváte objednávku. Přijetím těchto podmínek souhlasíte s tím, že jakýkoli materiál, informace a myšlenky, které přenesete na tuto webovou stránku nebo jinak, se stanou a zůstanou majetkem společnosti RESIN4DECOR.

Registrace

Pokud se u nás chcete zaregistrovat, měli byste vyplnit online registrační formulář a uvést uživatelské ID a heslo, které by mělo být vždy zabezpečeno, poté se stanete registrovaným uživatelem. Registrace vám umožní uchovat vaše údaje v naší databázi pro budoucí pohodlí. Neregistrovaní uživatelé mohou stále procházet webovou stránku a zadávat objednávky. Údaje, které jste uvedli při Registraci, jsou důležité a potvrzujete a zavazujete se, že všechny tyto informace jsou ve všech ohledech pravdivé, správné a úplné. Souhlasíte s tím, že nás okamžitě informujete o všech změnách, které se týkají vaší registrace, a to aktualizací svých údajů na této stránce kliknutím na Můj účet.

Zboží

„Zboží“ znamená položky, které jste od nás zakoupili prostřednictvím této webové stránky, jejichž prodej a dodávka podléhají těmto Podmínkám; RESIN4DECOR prodáte a zakoupíte Zboží na základě těchto Podmínek. Společnost Resin4Decor Ltd. si vyhrazuje právo provádět změny ve specifikaci zboží, které musí odpovídat jakýmkoli platným zákonným požadavkům nebo požadavkům ES, nebo tam, kde má být zboží dodáno RESIN4DECOR specifikace, které podstatně neovlivňují jejich kvalitu nebo výkon. I když jsou všechny velikosti a míry pouze přibližné, použijeme naše nejlepší nástroje Endeavour, abychom zajistili, že budou co nejpřesnější.

Vaše objednávka

Ponesete odpovědnost za zajištění přesnosti podmínek jakékoli objednávky, kterou zadáte, a za poskytnutí všech nezbytných informací týkajících se zboží a požadavků na dodání v dostatečném čase, aby bylo možné RESIN4DECOR plnit smlouvu v souladu s Podmínkami. Podrobnosti o vaší objednávce neukládáme, abyste se k nim následně dostali přímo na této webové stránce. Doporučujeme, abyste si vytiskli kopii všech potvrzení objednávky pro vlastní evidenci. Jakmile bude vaše objednávka odeslána, zašleme vám e-mail s potvrzením objednávky. Tento potvrzovací e-mail bude tvořit naše přijetí vaší nabídky a bude představovat vytvoření právně závazné smlouvy mezi námi.

Cena

Cena Zboží bude RESIN4DECOR uvedená cena, veškeré náklady nebo poplatky související s balením, nakládkou, vykládkou, přepravou a pojištěním. RESIN4DECOR si vyhrazuje právo tím, že vám to oznámí kdykoli před dodáním, zvýšit cenu Zboží tak, aby odrážela případné zvýšení nákladů na RESIN4DECOR což je způsobeno jakýmkoli faktorem mimo kontrolu RESIN4DECOR (jako jsou, bez omezení, jakékoli kolísání směnných kurzů, měnová regulace, změna cel, výrazné zvýšení nákladů na práci, materiál nebo jiné výrobní náklady). Každé takové zvýšení ceny vám bude oznámeno a budete mít lhůtu pěti pracovních dnů na potvrzení, zda si přejete pokračovat v objednávce. Pokud na naši výzvu neodpovíte, bude to považováno za souhlas se zvýšením ceny. Jakékoli zvýšení ceny v důsledku změny dodacích termínů, množství nebo specifikace Zboží, které požadujete, nebo jakékoli zpoždění způsobené jakýmikoli vašimi pokyny nebo tím, že jste je nedali RESIN4DECOR adekvátní informace nebo pokyny mohou mít také za následek zvýšení ceny, které již nebude předmětem vaší další dohody. Snažíme se zajistit, aby všechny ceny na našich stránkách byly správné, ale občas se mohou vyskytnout chyby. Pokud u zboží, které jste si objednali, zjistíme chybu v ceně, pokusíme se vás kontaktovat a můžete buď přijmout správnou cenu a potvrdit, že chcete pokračovat v nové objednávce, nebo ji zrušit. Pokud se nám nepodaří vás kontaktovat, objednávku automaticky zrušíme a v případě vrácení peněz vám budou vráceny peníze.

Způsob platby

Všichni uživatelé jsou povinni při zadávání objednávky poskytnout údaje o kartě jako RESIN4DECOR má nárok na zaplacení Zboží před započetím dodání Zboží. Pokud neprovedete platbu za zboží RESIN4DECOR bude oprávněna zrušit smlouvu nebo pozastavit dodávku Zboží až do úplného zaplacení. Jste odpovědní za zachování důvěrnosti vašeho uživatelského ID a vámi zvoleného hesla. V důsledku toho jste plně odpovědní za všechny činnosti, které se pod nimi vyskytují. Musíte nás okamžitě kontaktovat v případě jakéhokoli neoprávněného použití, o kterém jste se dozvěděli. RESIN4DECOR si vyhrazuje právo omezit prodej dle vlastního uvážení a bez vysvětlení.

dodávka

Dodání Zboží bude uskutečněno, jakmile bude Zboží doručeno na vámi oznámené místo dodání RESIN4DECOR a průvodní nákladní list vaším jménem podepsala osoba starší 18 let. Vaší povinností bude před podpisem zkontrolovat, zda počet dodaných krabic nebo položek odpovídá průvodnímu nákladnímu listu. Naším cílem je poskytovat velmi vysoký standard služeb a vynaložíme veškeré úsilí, abychom zboží dodali co nejblíže stanovenému datu dodání, avšak zpoždění jsou někdy nevyhnutelná kvůli nepředvídatelným faktorům. Veškeré uvedené termíny dodání Zboží jsou proto pouze přibližné a RESIN4DECOR neručí za jakékoli zpoždění s dodáním Zboží, ať už bylo způsobeno jakkoli. Doba dodání není podstatnou součástí smlouvy. Zboží může být doručeno do RESIN4DECOR před uvedeným termínem dodání. Li RESIN4DECOR nedodá Zboží z jiného důvodu, než z jakéhokoli jiného důvodu RESIN4DECOR rozumnou kontrolou nebo vaší vinou, a RESIN4DECOR je tedy vůči vám odpovědný, RESIN4DECOR odpovědnost je omezena na vrácení ceny zboží. Pokud zboží nepřevezmete nebo neposkytnete RESIN4DECOR adekvátní pokyny k doručení v době stanovené pro doručení (jinak než z důvodu jakékoli příčiny mimo vaši přiměřenou kontrolu nebo z důvodu RESIN4DECOR zavinění), aniž by tím byla dotčena jakákoli jiná práva nebo opravný prostředek, který má k dispozici RESIN4DECOR, RESIN4DECOR může: skladovat Zboží až do skutečného dodání a účtovat vám přiměřené náklady (včetně pojištění) skladování; nebo prodat zboží za nejlepší snadno dostupnou cenu a (po odečtení všech přiměřených nákladů na skladování a prodej) vám vyúčtovat přebytek nad cenou podle smlouvy nebo vám účtovat jakýkoli nedostatek pod cenou podle smlouvy.

Zákazník se musí v případě potřeby postarat o celní odbavení a zaplacení cla. Toto není součástí smlouvy mezi zákazníkem a RESIN4DECOR a musí být zákazníkem uhrazeno dodatečně v závislosti na zemi dodání.

 

Riziko a majetek

Nebezpečí poškození nebo ztráty Zboží na vás přejde okamžikem, kdy RESIN4DECOR nabídl dodání Zboží. Bez ohledu na dodání a přechod rizika ve Zboží nebo jakékoli jiné ustanovení Podmínek na vás majetek ve Zboží nepřejde, dokud RESIN4DECOR obdržela zúčtované prostředky v plné výši zaplacení všech dlužných částek.

Záruky a odpovědnost

Za podmínek uvedených níže RESIN4DECOR zaručuje, že Zboží bude odpovídat své specifikaci v době dodání. Kde RESIN4DECOR prodává zboží dodané třetí stranou, RESIN4DECOR neposkytuje žádnou záruku, záruku nebo jinou podmínku, pokud jde o jejich kvalitu, vhodnost pro daný účel nebo jinak, ale postoupí vám výhodu záruky výrobce poskytnuté třetí stranou dodávající zboží RESIN4DECOR Výše uvedená záruka bude udělena RESIN4DECOR za předpokladu, že RESIN4DECOR nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli vadu vyplývající z běžného opotřebení, úmyslného poškození, nedbalosti, abnormálních pracovních podmínek nebo skladování v nepřátelském prostředí, nedodržení RESIN4DECOR pokyny nebo pokyny třetí strany (pokud bylo Zboží dodáno třetí stranou RESIN4DECOR - ať už ústně nebo písemně) zneužití nebo změna nebo oprava Zboží bez RESIN4DECOR odsouhlasení. S výhradou, jak je výslovně uvedeno v těchto podmínkách, jsou všechny záruky, podmínky nebo jiné podmínky vyplývající ze zákona nebo obecného práva vyloučeny v plném rozsahu povoleném zákonem. Jakákoli vaše reklamace, která se zakládá na jakékoli závadě v kvalitě nebo stavu zboží nebo na tom, že neodpovídá specifikaci, bude (bez ohledu na to, zda dodávku odmítnete či nikoli) oznámena RESIN4DECOR do 5 pracovních dnů ode dne doručení nebo (pokud vada nebo porucha nebyla patrná při přiměřené kontrole) v přiměřené době po zjištění vady nebo poruchy. Pokud doručení není odmítnuto a vy neoznámíte RESIN4DECOR v souladu s tím nebudete oprávněni odmítnout zboží a společnost Resin4Decor Ltd. nenese žádnou odpovědnost za takovou vadu nebo selhání a nebudete mít nárok na vrácení ceny (pokud existuje), jako by zboží nebylo dodáno v souladu s se smlouvou. Je-li jakákoli platná reklamace týkající se jakéhokoli zboží, která se zakládá na jakékoli závadě v kvalitě nebo stavu zboží nebo na jeho nesplnění specifikací, bude oznámena RESIN4DECOR v souladu s těmito podmínkami, RESIN4DECOR je oprávněna bezplatně vyměnit Zboží (nebo příslušnou část), popř RESIN4DECOR dle vlastního uvážení vám vrátíme cenu Zboží (nebo poměrnou část Zboží), ale RESIN4DECOR nebude mít vůči vám žádnou další odpovědnost. S výjimkou úmrtí nebo zranění způsobených RESIN4DECOR. nedbalost, RESIN4DECOR nebude vůči vám odpovědný z důvodu jakéhokoli prohlášení (pokud nejde o podvodné jednání) nebo jakékoli předpokládané záruky, podmínky nebo jiné podmínky nebo jakékoli povinnosti podle obecného práva nebo podle výslovných podmínek smlouvy za jakoukoli nepřímou, zvláštní nebo následnou ztrátu nebo škody (ať už za ztrátu zisku, dobrého jména nebo pověsti nebo jinak), ekonomické ztráty (včetně, bez omezení, ztráty výnosů, dat, zisků, smluv, obchodních nebo předpokládaných úspor), náklady, výdaje nebo jiné nároky na náhradu jakéhokoli druhu (ať už způsobené nedbalost RESIN4DECOR, jejích zaměstnanců nebo zástupců nebo jinak), které vyplývají z nebo v souvislosti s dodávkou Zboží nebo jeho použitím z vaší strany, a veškerá odpovědnost podle smlouvy nebo v souvislosti s ní nepřesáhne cenu vámi zaplaceného Zboží. dodané zboží, pokud není výslovně uvedeno v těchto podmínkách. Bez ohledu na výše uvedené, RESIN4DECOR celková odpovědnost (ať už smluvní, přečin nebo jiná) za ztrátu škody bude v každém případě omezena částkou rovnající se částce, kterou jste zaplatili nebo kterou máte zaplatit za zboží v souvislosti s jedním incidentem nebo řadou incidentů, které lze připsat stejné doložce . RESIN4DECOR nesmí být v rozporu se smlouvou z důvodu jakéhokoli prodlení s plněním nebo nedodržením kteréhokoli z nich RESIN4DECOR závazky ve vztahu ke Zboží, pokud zpoždění nebo selhání bylo způsobeno jakýmkoliv dalším důvodem RESIN4DECOR rozumnou kontrolu. Aniž by byla dotčena obecnost výše uvedeného, ​​následující budou považovány za příčiny nad rámec RESIN4DECOR přiměřená kontrola: Vyšší moc, výbuch, povodeň, bouře, požár nebo nehoda; válka nebo hrozba války, sabotáž, povstání, občanské nepokoje nebo rekvizice; akty, omezení, nařízení, nařízení, zákazy nebo opatření nebo jakýkoli druh ze strany jakéhokoli vládního, parlamentního nebo místního orgánu; dovozní nebo vývozní předpisy nebo embarga; stávky, výluky nebo jiné průmyslové akce nebo obchodní spory (ať už se týkají zaměstnanců RESIN4DECOR nebo třetí strany); potíže se získáváním surovin, práce, paliva, dílů nebo strojů; výpadek proudu nebo porucha ve strojním zařízení.

Zrušení

Na odstoupení od smlouvy mezi vámi a RESIN4DECOR písemným oznámením na RESIN4DECOR. Lhůta pro zrušení začíná běžet následující den po dni, kdy vám bude zboží doručeno.

Pro vrácení platby musí zákazník vrátit zboží odesílateli. Prodávající musí zkontrolovat neporušenost zboží a vrátit peníze do 7 pracovních dnů.

 

Duševní vlastnictví

Veškerá autorská práva, ochranné známky a veškerá další práva duševního vlastnictví ke všem materiálům a obsahu zpřístupněnému jako součást vašeho používání této stránky zůstanou po celou dobu svěřena nám a našim poskytovatelům licencí. Tento materiál můžete používat pouze tak, jak je výslovně povoleno našimi poskytovateli licencí a námi. Materiál a obsah obsažený na tomto webu můžete stahovat pouze za účelem používání tohoto webu a jakékoli jiné použití materiálu a obsahu tohoto webu je přísně zakázáno a souhlasíte s tím, že ne (a souhlasíte s tím, že nebudete pomáhat ani usnadňovat žádné třetí straně) kopírovat, reprodukovat, přenášet, publikovat, zobrazovat, distribuovat, komerčně využívat nebo vytvářet odvozená díla z takového materiálu a obsahu.

Upozornění na autorská práva

Obsah těchto stránek je chráněn autorským právem RESIN4DECOR. Materiál a obsah obsažený na této stránce můžete stahovat pouze za účelem použití této stránky a jakékoli jiné použití materiálu a obsahu této stránky je přísně zakázáno bez našeho předchozího písemného souhlasu. Používáním této stránky souhlasíte s tím, že nebudete kopírovat, reprodukovat, přenášet, publikovat, zobrazovat, distribuovat, komerčně využívat nebo vytvářet odvozená díla z takového materiálu a obsahu. Žádný obsah této webové stránky nesmí být kopírován nebo jinak začleňován do žádného jiného designu, loga, webové stránky, elektronického vyhledávacího systému, publikace nebo jiné práce v jakékoli formě (ať už tištěné, elektronické nebo jiné), ani v nich nesmí být uložen. Aby se předešlo pochybnostem, odkazování na tuto stránku nebo jakoukoli její část nebo její rámování není povoleno bez výslovného povolení.

Obecné vyloučení odpovědnosti

Tato webová stránka a všechny informace, názvy, obrázky, loga a ikony jsou poskytovány „tak, jak jsou“, bez jakéhokoli vyjádření nebo schválení a bez jakékoli záruky nebo podmínek jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládaných, včetně, ale bez omezení. na jakoukoli předpokládanou záruku prodejnosti, uspokojivé kvality, vhodnosti pro určitý účel, kompatibility, přesnosti, měny nebo neporušení jakéhokoli práva duševního vlastnictví. Žádné informace, ať už ústní nebo písemné, které jste nezískali RESIN4DECOR vznikne jakákoli povinnost péče, smlouva, záruka nebo jakákoli jiná povinnost, která není výslovně uvedena. Dále, zatímco informace jsou poskytovány a aktualizovány v dobré víře, RESIN4DECOR nezaručuje, že informace obsažené na této webové stránce budou vždy úplné, přesné, aktuální nebo spolehlivé. Jste výhradně odpovědní za obsah jakýchkoli komentářů učiněných v jakýchkoli přenosech a je vám zakázáno posílat nebo přenášet na tuto webovou stránku nebo z této webové stránky jakýkoli nezákonný, výhružný, urážlivý, hanlivý, pobuřující, pornografický nebo profánní materiál nebo jakýkoli jiný materiál, který by mohl poskytnout nést jakoukoli občanskoprávní nebo trestní odpovědnost podle zákona. RESIN4DECOR nepřebírá žádnou odpovědnost ani neručí za jakékoli informace zveřejněné na těchto webových stránkách a dále se zříká veškeré odpovědnosti ve vztahu k takovým informacím. Zejména společnost Resin4Decor Ltd. tímto vylučuje veškerou odpovědnost za jakékoli nároky, ztráty, požadavky nebo škody ve vztahu k jakýmkoli informacím, obsahu, reklamám, postupům, produktům nebo metodám obsaženým v materiálu zveřejněném na webu nebo na něj odkazovaným. Žádná výjimka se však nevztahuje na smrt nebo zranění osob vyplývající z naší nedbalosti. RESIN4DECOR neposkytuje žádnou záruku ani prohlášení, že používání této webové stránky bude nepřerušované nebo bezchybné nebo že tato stránka nebo server, který je zpřístupňuje, neobsahují viry nebo chyby.

Smíšený

Tyto podmínky představují úplnou dohodu mezi stranami, nahrazují jakoukoli předchozí dohodu nebo ujednání a nelze je měnit s výjimkou předchozího písemného souhlasu RESIN4DECOR. Všechny ostatní podmínky, vyjádřené nebo předpokládané zákonem nebo jinak, jsou vyloučeny v plném rozsahu povoleném zákonem. RESIN4DECOR si vyhrazuje právo ukončit smlouvu, jak je uvedeno v těchto podmínkách, oznámením zaslaným e-mailem, faxem nebo dopisem adresovaným vám, jak je uvedeno ve vašich registračních údajích. K ukončení dojde v té době RESIN4DECOR přenese zprávu nebo odešle dopis. Jakákoli komunikace zaslaná elektronicky e-mailem nebo jiným způsobem bude považována za odeslanou, jakmile vstoupí do systému pro generování, odesílání, přijímání, ukládání nebo jiné zpracování elektronické komunikace („Informační systém“); bude považováno za přijaté vámi v okamžiku, kdy ve čitelné podobě vstoupí do Informačního systému, ke kterému máte přístup; bude považováno za odeslané v případě podniku v jeho hlavním místě podnikání a v případě fyzické osoby, kde má obvyklé bydliště; a budou považovány za přijaté v případě podniku v jeho hlavním místě podnikání a v případě jednotlivce, kde má obvyklé bydliště. Nesmíte postoupit nebo zadat subdodavateli žádná ze svých práv nebo povinností vyplývajících z těchto Podmínek nebo jakékoli související objednávky Zboží na žádnou třetí stranu, pokud to není písemně dohodnuto společností RESIN4DECOR.

RESIN4DECOR si vyhrazuje právo převést, postoupit, inovovat nebo zadat subdodavateli prospěch z celku nebo části jakýchkoli svých práv nebo povinností podle těchto podmínek nebo jakékoli související smlouvy na jakoukoli třetí stranu. Pokud jakýkoli příslušný orgán shledá, že některé ustanovení těchto podmínek je zcela nebo zčásti neplatné nebo nevymahatelné, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení těchto podmínek a zbývající části příslušného ustanovení. Žádné selhání nebo zpoždění RESIN4DECOR uplatňovat jakékoli pravomoci, práva nebo opravné prostředky podle těchto podmínek bude fungovat jako jejich zřeknutí se, ani žádný jednotlivý nebo částečný výkon jakýchkoli takových pravomocí, práv nebo opravných prostředků nebude bránit jakémukoli jinému nebo dalšímu výkonu těchto pravomocí. Aby bylo jakékoli zřeknutí se účinné, musí být písemné a podepsané oprávněným zástupcem společnosti RESIN4DECOR.

Zásady vrácení peněz

Pokud vaše objednávka dorazí poškozená, bezplatně ji vyměníme. V případě, že nejste spokojeni s jakýmkoli nákupem u RESIN4DECOR, můžete nepoužité zboží vrátit v původním obalu do 14 dnů od obdržení a bude vám vrácena plná kupní cena produktu včetně nákladů na dopravu.

Pro vrácení zboží doporučujeme využít renomovaného kurýra. Nemůžeme přijmout odpovědnost za vrácené zboží, dokud některý z našich zaměstnanců nepodepíše převzetí zboží. Při vrácení prosím uveďte své úplné kontaktní údaje, včetně jména a adresy, identifikačního čísla objednávky, původního potvrzení o kreditní kartě a denního kontaktního telefonního čísla.

Adresa pro vrácení: Špruha 31, 1236 Trzin, Slovinsko.

Po obdržení vašeho vráceného zboží vynaložíme veškeré úsilí, abychom vám vrátili peníze co nejrychleji, očekáváme, že to uděláme do 2–4 pracovních dnů.

Pokud si objednáte od RESIN4DECOR, souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami uvedenými výše.