Podmienky

Túto webovú stránku prevádzkuje spoločnosť RESIN4DECOR. Ako používateľ tejto webovej lokality beriete na vedomie, že akékoľvek používanie tejto webovej lokality vrátane akýchkoľvek transakcií, ktoré vykonáte, podlieha našim zmluvným podmienkam (ďalej len „Podmienky“), ktoré zahŕňajú všetky sekcie s hypertextovými odkazmi.

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na predaj a dodávanie tovaru prostredníctvom RESIN4DECOR vám.

Odporúčame vám vytlačiť si kópiu Podmienok pre vašu potrebu.

Kliknite tiež a pozrite si naše Zásady ochrany osobných údajov a zabezpečenia. Odoslaním vašej objednávky sa vytvorí ponuka na kúpu Tovaru a náš e-mail o prijatí vašej objednávky bude predstavovať vznik právne záväznej zmluvy medzi nami.

Ak neprijmete Podmienky, okamžite ukončite túto reláciu (ak ste sa „prihlásili“ a máte produkty vo svojom vozíku, pred „odhlásením“ vyprázdnite vozík).

generál

Všetky objednávky, ktoré zadáte na tejto webovej stránke, budú podliehať prijatiu v súlade s týmito podmienkami. Tieto Podmienky môžu byť kedykoľvek zmenené a doplnené RESIN4DECOR. Môžu sa tiež rozšíriť tak, aby zahŕňali ďalšie podmienky vzťahujúce sa na konkrétny tovar alebo služby ponúkané spoločnosťou RESIN4DECOR. z času na čas. Je vašou zodpovednosťou prečítať si Podmienky zakaždým, keď zadáte objednávku.

RESIN4DECOR si vyhradzuje právo podľa svojho absolútneho uváženia kedykoľvek a bez upozornenia odstrániť, upraviť alebo zmeniť obsah, ktorý sa objavuje na ktorejkoľvek stránke webovej lokality. Táto webová stránka je určená pre podniky a predpokladá sa, že každá objednávka je zadaná v mene podniku. Prijatím týchto podmienok potvrdzujete, že máte potrebné oprávnenie zaviazať podnik, v mene ktorého zadávate objednávku. Prijatím týchto podmienok súhlasíte s tým, že akýkoľvek materiál, informácie a nápady, ktoré prenesiete na túto webovú stránku alebo inak, sa stanú a zostanú vlastníctvom RESIN4DECOR.

Registrácia

Ak sa chcete u nás zaregistrovať, mali by ste vyplniť online registračný formulár s uvedením používateľského ID a hesla, ktoré by ste mali vždy uchovávať v bezpečí. Potom sa stanete registrovaným používateľom. Registrácia vám umožní uchovávať vaše údaje v našej databáze pre budúce pohodlie. Neregistrovaní užívatelia môžu stále prehliadať webovú stránku a zadávať objednávky. Údaje, ktoré uvediete pri Registrácii, sú dôležité a potvrdzujete a zaväzujete sa, že všetky tieto informácie sú pravdivé, správne a úplné vo všetkých ohľadoch. Súhlasíte s tým, že nás budete okamžite informovať o akýchkoľvek zmenách, ktoré sú relevantné pre vašu registráciu, aktualizáciou vašich údajov na tejto stránke kliknutím na Môj účet.

Tovar

„Tovar“ znamená položky, ktoré ste od nás zakúpili prostredníctvom tejto webovej stránky, ktorých predaj a dodávka podliehajú týmto Podmienkam; RESIN4DECOR predáte a vy budete kupovať Tovar podľa týchto Podmienok. Spoločnosť Resin4Decor Ltd. si vyhradzuje právo vykonať zmeny v špecifikácii Tovaru, ktoré musia byť v súlade s akýmikoľvek platnými zákonnými požiadavkami alebo požiadavkami ES, alebo kde má byť Tovar dodaný do RESIN4DECOR špecifikácie, ktoré podstatne neovplyvňujú ich kvalitu alebo výkon. Aj keď sú všetky veľkosti a miery len približné, použijeme naše najlepšie nástroje Endeavour, aby sme zaistili, že budú čo najpresnejšie.

Vaša objednávka

Budete zodpovední za zabezpečenie presnosti podmienok akejkoľvek vami odoslanej objednávky a za poskytnutie všetkých potrebných informácií týkajúcich sa tovaru a požiadaviek na doručenie v dostatočnom časovom predstihu, aby ste RESIN4DECOR na plnenie zmluvy v súlade s Podmienkami. Podrobnosti o vašej objednávke neukladáme, aby ste sa následne dostali priamo na túto webovú stránku. Odporúčame, aby ste si vytlačili kópiu všetkých potvrdení objednávky pre vlastnú evidenciu. Po odoslaní objednávky vám pošleme e-mail s potvrdením objednávky. Tento potvrdzujúci e-mail bude predstavovať naše prijatie vašej ponuky a bude predstavovať vytvorenie právne záväznej zmluvy medzi nami.

cena

Cena Tovaru bude RESIN4DECOR uvedená cena, všetky náklady alebo poplatky súvisiace s balením, nakladaním, vykladaním, prepravou a poistením. RESIN4DECOR si vyhradzuje právo na to, že vám to oznámi kedykoľvek pred doručením, zvýšiť cenu Tovaru tak, aby odrážala akékoľvek zvýšenie nákladov na RESIN4DECOR čo je spôsobené akýmkoľvek faktorom mimo kontroly RESIN4DECOR (ako sú, bez obmedzenia, akékoľvek kolísanie výmenných kurzov, menová regulácia, zmena ciel, výrazné zvýšenie nákladov na prácu, materiál alebo iné výrobné náklady). Každé takéto zvýšenie ceny vám bude oznámené a budete mať lehotu piatich pracovných dní na potvrdenie, či chcete pokračovať v Objednávke. Ak neodpoviete na naše oznámenie, bude to považované za prijatie zvýšenia ceny. Akékoľvek zvýšenie ceny v dôsledku zmeny termínov dodania, množstva alebo špecifikácie Tovaru, ktoré požadujete, alebo akékoľvek oneskorenie spôsobené akýmikoľvek vašimi pokynmi alebo neposkytnutím RESIN4DECOR adekvátne informácie alebo pokyny môžu mať za následok aj zvýšenie ceny, ktoré už nebude predmetom ďalšej dohody z vašej strany. Snažíme sa uistiť sa, že všetky ceny na našej webovej stránke sú správne, ale občas sa môžu vyskytnúť chyby. Ak pri tovare, ktorý ste si objednali, zistíme chybu v cene, pokúsime sa vás kontaktovať a môžete buď akceptovať správnu cenu a potvrdiť, že chcete pokračovať v novej objednávke, alebo ju zrušiť. Ak sa nám nepodarí vás kontaktovať, objednávku automaticky zrušíme a v prípade vrátenia peňazí vám budú vrátené peniaze.

Platba

Všetci používatelia sú povinní poskytnúť údaje o karte pri zadávaní objednávky ako RESIN4DECOR má nárok na zaplatenie Tovaru pred začatím dodania Tovaru. Ak neuhradíte platbu za tovar RESIN4DECOR bude oprávnená odstúpiť od zmluvy alebo pozastaviť dodávku Tovaru k Vám až do úplného zaplatenia. Zodpovedáte za zachovanie dôvernosti svojho používateľského ID a zvoleného hesla. V dôsledku toho ste plne zodpovední za všetky aktivity, ktoré sa pod nimi vyskytujú. O akomkoľvek neoprávnenom použití, o ktorom ste sa dozvedeli, nás musíte okamžite kontaktovať. RESIN4DECOR si vyhradzuje právo obmedziť predaj podľa vlastného uváženia a bez vysvetlenia.

Doručenie

Dodanie Tovaru sa uskutoční po doručení Tovaru na Vami oznámené miesto dodania RESIN4DECOR a sprievodný nákladný list vo vašom mene podpísala fyzická osoba vo veku 18 a viac rokov. Je vašou povinnosťou pred podpisom skontrolovať, či sa počet dodaných škatúľ alebo položiek zhoduje s priloženým prepravným listom. Naším cieľom je poskytnúť veľmi vysoký štandard služieb a vynaložíme maximálne úsilie, aby sme Tovar doručili čo najbližšie k určenému dátumu dodania, avšak oneskoreniam sú niekedy nevyhnutné kvôli nepredvídateľným faktorom. Preto sú všetky uvedené termíny dodania Tovaru len približné a RESIN4DECOR nezodpovedá za akékoľvek omeškanie s dodaním Tovaru spôsobené akokoľvek. Doba dodania nie je podstatnou súčasťou zmluvy. Tovar môže byť doručený do RESIN4DECOR v predstihu pred uvedeným dátumom dodania. Ak RESIN4DECOR nedoručí Tovar z akéhokoľvek iného dôvodu, než z akéhokoľvek iného dôvodu RESIN4DECOR primeranú kontrolu alebo vašu chybu, a RESIN4DECOR je teda voči vám zodpovedný, RESIN4DECOR zodpovednosť je obmedzená na vrátenie ceny Tovaru. Ak tovar neprevezmete alebo neodovzdáte RESIN4DECOR primerané pokyny na doručenie v čase určenom na doručenie (inak ako z dôvodu akejkoľvek príčiny, ktorú nemôžete primerane ovplyvniť, alebo z dôvodu RESIN4DECOR chyba), potom bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné práva alebo opravné prostriedky, ktoré má k dispozícii RESIN4DECOR, RESIN4DECOR môže: skladovať Tovar až do skutočného doručenia a účtovať vám primerané náklady (vrátane poistenia) za uskladnenie; alebo predať Tovar za najlepšiu cenu, ktorú je možné ľahko získať, a (po odpočítaní všetkých primeraných nákladov na skladovanie a predaj) vám bude účtovať prebytok nad cenou podľa zmluvy alebo vám bude účtovať akýkoľvek nedostatok pod cenou podľa zmluvy.

Zákazník sa musí v prípade potreby postarať o colné odbavenie a zaplatenie cla. Toto nie je súčasťou zmluvy medzi zákazníkom a RESIN4DECOR a musí byť uhradené zákazníkom dodatočne v závislosti od krajiny dodania.

 

Riziko a majetok

Nebezpečenstvo poškodenia alebo straty Tovaru na vás prechádza v čase, keď RESIN4DECOR ponúkla dodanie Tovaru. Bez ohľadu na dodanie a prechod nebezpečenstva v Tovare alebo akékoľvek iné ustanovenie Podmienok, majetok v Tovare na vás neprejde, kým RESIN4DECOR prijala zúčtované prostriedky v plnej výške zaplatenia všetkých splatných súm.

Záruky a zodpovednosť

Za podmienok uvedených nižšie RESIN4DECOR zaručuje, že Tovar bude zodpovedať špecifikácii v čase dodania. Kde RESIN4DECOR predáva tovar dodaný treťou stranou, RESIN4DECOR neposkytuje žiadnu záruku, záruku ani inú podmienku, pokiaľ ide o ich kvalitu, vhodnosť na daný účel alebo inak, ale pridelí vám výhodu záruky výrobcu poskytnutej treťou stranou dodávajúcou Tovar RESIN4DECOR Vyššie uvedená záruka bude pridelená RESIN4DECOR za predpokladu, že RESIN4DECOR nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby vyplývajúce z riadneho opotrebovania, úmyselného poškodenia, nedbalosti, abnormálnych pracovných podmienok alebo skladovania v nepriateľskom prostredí, nedodržiavania RESIN4DECOR pokyny alebo pokyny tretej strany (ak bol Tovar dodaný treťou stranou RESIN4DECOR - či už ústne alebo písomne) zneužitie alebo zmena alebo oprava Tovaru bez RESIN4DECOR schválenie. S výhradou, ako je výslovne uvedené v týchto podmienkach, sú všetky záruky, podmienky alebo iné podmienky vyplývajúce zo zákona alebo obyčajového práva vylúčené v plnom rozsahu povolenom zákonom. Akákoľvek vaša reklamácia, ktorá sa zakladá na akejkoľvek chybe v kvalite alebo stave Tovaru alebo na tom, že nezodpovedá špecifikácii, bude (bez ohľadu na to, či dodávku odmietnete alebo nie) oznámená RESIN4DECOR do 5 pracovných dní odo dňa doručenia alebo (ak vada alebo porucha nebola zrejmá pri primeranej kontrole) v primeranej lehote po zistení vady alebo poruchy. Ak doručenie nie je odmietnuté a neoznámite RESIN4DECOR v súlade s tým nebudete mať právo odmietnuť Tovar a Resin4Decor Ltd. nenesie žiadnu zodpovednosť za takúto chybu alebo zlyhanie a nebudete mať nárok na vrátenie ceny (ak je to relevantné), ako keby Tovar nebol dodaný v súlade s so zmluvou. V prípade, že akákoľvek platná reklamácia týkajúca sa niektorého z Tovarov, ktorá sa zakladá na akejkoľvek chybe v kvalite alebo stave Tovaru alebo na tom, že nespĺňa špecifikáciu, bude oznámená RESIN4DECOR v súlade s týmito podmienkami, RESIN4DECOR je oprávnená bezplatne vymeniť Tovar (alebo príslušnú časť), resp RESIN4DECOR podľa vlastného uváženia vám vrátime cenu Tovaru (alebo pomernú časť Tovaru), ale RESIN4DECOR nebude mať voči vám žiadnu ďalšiu zodpovednosť. S výnimkou prípadu smrti alebo zranenia spôsobeného RESIN4DECOR. nedbalosť, RESIN4DECOR nebude voči vám zodpovedný z dôvodu žiadneho vyhlásenia (pokiaľ nie je podvodné), ani žiadnej implicitnej záruky, podmienky alebo inej podmienky, ani povinnosti vyplývajúcej z obyčajového práva alebo podľa výslovných podmienok zmluvy za akúkoľvek nepriamu, špeciálnu alebo následnú stratu alebo škody (či už za stratu zisku, dobrého mena alebo dobrej povesti alebo inak), ekonomické straty (vrátane, bez obmedzenia, straty výnosov, údajov, ziskov, zmlúv, obchodných alebo predpokladaných úspor), náklady, výdavky alebo iné nároky na kompenzáciu akéhokoľvek druhu (či už spôsobené nedbanlivosť RESIN4DECOR, jej zamestnancami alebo zástupcami alebo inak), ktoré vzniknú z dodania Tovaru alebo v súvislosti s ním alebo jeho použitím vami, a celá zodpovednosť podľa zmluvy alebo v súvislosti s ňou nepresiahne cenu Tovaru, ktorú ste zaplatili za dodaný tovar, pokiaľ nie je výslovne uvedené v týchto podmienkach. Bez ohľadu na vyššie uvedené, RESIN4DECOR celková zodpovednosť (či už zmluvná, priestupková alebo iná) za stratu škody bude v každom prípade obmedzená sumou rovnajúcou sa sume, ktorú ste zaplatili alebo ktorú máte zaplatiť za tovar v súvislosti s jedným incidentom alebo sériou incidentov, ktoré možno pripísať tej istej doložke . RESIN4DECOR nebudú porušovať zmluvu z dôvodu akéhokoľvek oneskorenia pri plnení alebo akéhokoľvek neplnenia RESIN4DECOR povinnosti vo vzťahu k Tovaru, ak omeškanie alebo zlyhanie bolo spôsobené z akéhokoľvek iného dôvodu RESIN4DECOR primeranú kontrolu. Bez toho, aby bola dotknutá všeobecnosť vyššie uvedeného, ​​nasledujúce sa budú považovať za ďalšie príčiny RESIN4DECOR primeraná kontrola: zásah vyššej moci, výbuch, povodeň, búrka, požiar alebo nehoda; vojna alebo hrozba vojny, sabotáž, vzbura, občianske nepokoje alebo rekvizícia; akty, obmedzenia, nariadenia, stanovy, zákazy alebo opatrenia alebo akéhokoľvek druhu zo strany akéhokoľvek vládneho, parlamentného alebo miestneho orgánu; dovozné alebo vývozné predpisy alebo embargá; štrajky, výluky alebo iné priemyselné akcie alebo obchodné spory (či už sa týkajú zamestnancov RESIN4DECOR alebo tretej strany); ťažkosti pri získavaní surovín, práce, paliva, častí alebo strojov; výpadok prúdu alebo porucha strojového zariadenia.

Zrušenie

Na odstúpenie od zmluvy medzi vami a RESIN4DECOR písomným oznámením na adresu RESIN4DECOR. Lehota na zrušenie začína plynúť nasledujúci deň po dni doručenia Tovaru.

Pre vrátenie platby musí zákazník vrátiť tovar odosielateľovi. Predávajúci musí skontrolovať neporušenosť tovaru a vrátiť peniaze do 7 pracovných dní.

 

duševné vlastníctvo

Všetky autorské práva, ochranné známky a všetky ostatné práva duševného vlastníctva vo všetkých materiáloch a obsahu sprístupnenom ako súčasť vášho používania tejto stránky zostanú vždy zverené nám a našim poskytovateľom licencií. Tento materiál môžete používať len tak, ako je to výslovne povolené našimi poskytovateľmi licencií a nami. Materiál a obsah obsiahnutý na tejto lokalite môžete sťahovať iba za účelom používania tejto lokality a akékoľvek iné použitie materiálu a obsahu tejto lokality je prísne zakázané a súhlasíte s tým, že nie (a súhlasíte s tým, že nebudete pomáhať alebo uľahčovať žiadnej tretej strane) kopírovať, reprodukovať, prenášať, publikovať, zobrazovať, distribuovať, komerčne využívať alebo vytvárať odvodené diela takéhoto materiálu a obsahu.

Upozornenie o autorských právach

Obsah týchto stránok je chránený autorským právom RESIN4DECOR. Materiál a obsah obsiahnutý na tejto stránke môžete sťahovať iba za účelom používania tejto stránky a akékoľvek iné použitie materiálu a obsahu tejto stránky je prísne zakázané bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu. Používaním tejto stránky súhlasíte s tým, že nebudete kopírovať, reprodukovať, prenášať, zverejňovať, zobrazovať, distribuovať, komerčne využívať alebo vytvárať odvodené diela z takéhoto materiálu a obsahu. Žiadny obsah tejto webovej stránky nesmie byť kopírovaný alebo inak začlenený alebo uložený v akomkoľvek inom dizajne, logu, webovej stránke, elektronickom vyhľadávacom systéme, publikácii alebo inej práci v akejkoľvek forme (či už tlačenej, elektronickej alebo inej). Aby sa predišlo pochybnostiam, odkazovanie na túto stránku alebo akúkoľvek jej časť alebo jej rámovanie nie je povolené bez výslovného povolenia.

Všeobecné vylúčenie zodpovednosti

Táto webová lokalita a všetky informácie, názvy, obrázky, logá a ikony sú poskytované „tak ako sú“ bez akéhokoľvek vyjadrenia alebo schválenia a bez akejkoľvek záruky alebo podmienok akéhokoľvek druhu, či už výslovných alebo implicitných, vrátane, ale nie výlučne na akúkoľvek implicitnú záruku predajnosti, uspokojivej kvality, vhodnosti na konkrétny účel, kompatibility, presnosti, meny alebo neporušenia akéhokoľvek práva duševného vlastníctva. Žiadne informácie, či už ústne alebo písomné, ste nezískali RESIN4DECOR vznikne akákoľvek povinnosť starostlivosti, zmluva, záruka alebo akákoľvek iná povinnosť, ktorá nie je výslovne uvedená. Okrem toho, zatiaľ čo informácie sú poskytované a aktualizované v dobrej viere, RESIN4DECOR nezaručuje, že informácie obsiahnuté na tejto webovej stránke budú vždy úplné, presné, aktuálne alebo spoľahlivé. Nesiete výhradnú zodpovednosť za obsah akýchkoľvek komentárov uskutočnených v akomkoľvek prenose a máte zakázané uverejňovať alebo prenášať na túto webovú stránku alebo z nej akýkoľvek nezákonný, výhražný, urážlivý, hanlivý, poburujúci, pornografický alebo profánny materiál alebo akýkoľvek iný materiál, ktorý by mohol poskytnúť vyvodiť akúkoľvek občiansku alebo trestnoprávnu zodpovednosť. RESIN4DECOR nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek informácie zverejnené na tejto webovej stránke a ďalej sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti v súvislosti s takýmito informáciami. Najmä spoločnosť Resin4Decor Ltd. týmto vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek nároky, straty, požiadavky alebo škody v súvislosti s akýmikoľvek informáciami, obsahom, reklamami, postupmi, produktmi alebo metódami obsiahnutými v materiáloch zverejnených na stránke alebo na ne odkazovaných. Žiadne vylúčenie sa však nevzťahuje na smrť alebo zranenie osôb spôsobené našou nedbalosťou. RESIN4DECOR neposkytuje žiadnu záruku ani vyhlásenie, že používanie tejto webovej stránky bude neprerušované alebo bezchybné alebo že táto stránka alebo server, ktorý ju sprístupňuje, neobsahuje vírusy alebo chyby.

Zmiešaný

Tieto podmienky predstavujú úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami, nahrádzajú akúkoľvek predchádzajúcu dohodu alebo porozumenie a nemožno ich meniť s výnimkou predchádzajúceho písomného súhlasu RESIN4DECOR. Všetky ostatné podmienky, vyjadrené alebo predpokladané zákonom alebo inak, sú vylúčené v plnom rozsahu povolenom zákonom. RESIN4DECOR si vyhradzuje právo ukončiť zmluvu, ako je uvedené v týchto podmienkach, oznámením zaslaným e-mailom, faxom alebo listom adresovaným vám, ako je uvedené vo vašich registračných údajoch. K ukončeniu dôjde v čase RESIN4DECOR odošle správu alebo odošle list. Akákoľvek komunikácia odoslaná elektronicky e-mailom alebo iným spôsobom sa bude považovať za odoslanú, keď vstúpi do systému na generovanie, odosielanie, prijímanie, ukladanie alebo iné spracovanie elektronickej komunikácie („Informačný systém“); sa bude považovať za prijaté v čase, keď v čitateľnej forme vstúpi do Informačného systému, ku ktorému máte prístup; bude sa považovať za odoslaný v prípade podniku v jeho hlavnom mieste podnikania a v prípade fyzickej osoby, kde má obvyklé bydlisko; a budú sa považovať za prijaté v prípade podniku v jeho hlavnom mieste podnikania a v prípade fyzickej osoby, kde má svoje obvyklé bydlisko. Nesmiete postúpiť alebo zadať subdodávateľom žiadne zo svojich práv alebo povinností podľa týchto Podmienok alebo akejkoľvek súvisiacej objednávky Tovaru na žiadnu tretiu stranu, pokiaľ s tým spoločnosť RESIN4DECOR písomne ​​nesúhlasí.

RESIN4DECOR si vyhradzuje právo previesť, postúpiť, inovovať alebo zadať subdodávateľom výhodu celého alebo časti akýchkoľvek svojich práv alebo povinností podľa týchto podmienok alebo akejkoľvek súvisiacej zmluvy na akúkoľvek tretiu stranu. Ak ktorýkoľvek príslušný orgán vyhlási akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok za neplatné alebo nevykonateľné ako celok alebo sčasti, nebude to mať vplyv na platnosť ostatných ustanovení týchto Podmienok a zvyšku predmetného ustanovenia. Žiadne zlyhanie alebo oneskorenie RESIN4DECOR uplatnenie akýchkoľvek právomocí, práv alebo opravných prostriedkov podľa týchto podmienok bude fungovať ako ich zrieknutie sa, ani žiadne jednotlivé alebo čiastočné uplatnenie akýchkoľvek takýchto právomocí, práv alebo opravných prostriedkov nebude brániť ich inému alebo ďalšiemu výkonu. Na to, aby bolo akékoľvek vzdanie sa práva účinné, musí byť písomné a podpísané oprávneným zástupcom RESIN4DECOR.

Pravidlá vrátenia peňazí

Ak vám príde objednávka poškodená, bezplatne vám ju vymeníme. V prípade, že nie ste spokojný s akýmkoľvek nákupom u RESIN4DECOR, môžete nepoužitý tovar vrátiť v pôvodnom obale do 14 dní od prevzatia a bude vám vrátená plná kúpna cena produktu vrátane nákladov na dopravu.

Na vrátenie tovaru odporúčame využiť overeného kuriéra. Nemôžeme prevziať zodpovednosť za vrátený tovar, kým niektorý z našich zamestnancov nepodpíše prevzatie tovaru. Vo svojom vrátení uveďte svoje úplné kontaktné údaje vrátane mena a adresy, identifikačného čísla objednávky, pôvodného potvrdenia o kreditnej karte a denného kontaktného telefónneho čísla.

Adresa pre vrátenie tovaru: Špruha 31, 1236 Trzin, Slovinsko.

Po prijatí vášho vráteného tovaru vynaložíme maximálne úsilie, aby sme vám vrátili peniaze čo najskôr, očakávame, že to urobíme do 2-4 pracovných dní.

Ak si objednáte od RESIN4DECOR, súhlasíte s tým, že budete viazaní vyššie uvedenými podmienkami.