Regulamin

Niniejsza strona internetowa jest obsługiwana przez firmę RESIN4DECOR. Jako użytkownik tej witryny internetowej potwierdzasz, że wszelkie korzystanie z tej witryny, w tym wszelkie dokonywane przez Ciebie transakcje, podlegają naszym warunkom („Warunki”) poniżej, które obejmują wszelkie sekcje, do których prowadzą hiperlinki.

Niniejsze Warunki mają zastosowanie do sprzedaży i dostawy towarów przez ŻYWICA4DECOR Tobie.

Zalecamy wydrukowanie kopii Warunków do celów archiwalnych.

Kliknij także i zapoznaj się z naszą Polityką prywatności i bezpieczeństwa. Złożenie zamówienia będzie stanowiło ofertę zakupu Towaru, a przyjęcie zamówienia przez nas e-mailem będzie równoznaczne z zawarciem między nami prawnie wiążącej umowy.

Jeżeli nie akceptujesz Regulaminu, prosimy o natychmiastowe zakończenie tej sesji (jeśli się „zalogowałeś” i masz produkty w koszyku, opróżnij koszyk przed „wylogowaniem”).

Ogólny

Wszystkie zamówienia złożone na tej Stronie internetowej będą podlegać akceptacji zgodnie z niniejszymi Warunkami. Niniejsze Warunki mogą zostać zmienione w dowolnym momencie przez ŻYWICA4DECOR. Mogą one także zostać rozszerzone o inne warunki mające zastosowanie do konkretnych towarów lub usług oferowanych przez ŻYWICA4DECOR. od czasu do czasu. Twoim obowiązkiem jest zapoznanie się z Warunkami za każdym razem, gdy składasz zamówienie.

ŻYWICA4DECOR zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, w dowolnym momencie i bez uprzedzenia do usunięcia, zmiany lub zmiany treści pojawiających się na dowolnej stronie Witryny internetowej. Niniejsza witryna internetowa jest skierowana do przedsiębiorstw i zakłada się, że każde zamówienie składane jest w imieniu firmy. Akceptując niniejsze warunki, potwierdzasz, że masz niezbędne uprawnienia do związania firmą, w imieniu której składasz zamówienie. Akceptując niniejsze Warunki, zgadzasz się, że wszelkie materiały, informacje i pomysły przesłane do tej witryny internetowej lub w inny sposób staną się i pozostaną własnością firmy ŻYWICA4DECOR.

Rejestracja

Jeśli chcesz się u nas zarejestrować, powinieneś wypełnić formularz rejestracyjny online, podając identyfikator użytkownika i hasło, które powinny być zawsze bezpieczne, po czym zostaniesz Zarejestrowanym Użytkownikiem. Rejestracja umożliwi Ci zachowanie Twoich danych w naszej bazie danych dla wygody w przyszłości. Użytkownicy Niezarejestrowani mogą w dalszym ciągu przeglądać Stronę Internetową i składać zamówienia. Dane podane przez Ciebie podczas Rejestracji są ważne i potwierdzasz i zobowiązujesz się, że wszystkie takie informacje są prawdziwe, prawidłowe i kompletne pod każdym względem. Zgadzasz się natychmiast powiadomić nas o wszelkich zmianach istotnych dla Twojej rejestracji, aktualizując swoje dane na tej stronie, klikając Moje konto.

Dobra

„Towary” oznaczają przedmioty zakupione przez Ciebie od nas za pośrednictwem tej strony internetowej, których sprzedaż i dostawa podlegają niniejszym Warunkom; ŻYWICA4DECOR sprzeda, a Ty kupisz Towary na niniejszych Warunkach. Resin4Decor Ltd. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikacji Towarów, które są wymagane w celu spełnienia wszelkich obowiązujących wymogów ustawowych lub WE lub w przypadku, gdy Towar ma być dostarczony do ŻYWICA4DECOR specyfikacji technicznych, które nie mają istotnego wpływu na ich jakość i działanie. Chociaż wszystkie rozmiary i pomiary są jedynie przybliżone, użyjemy naszych najlepszych produktów Endeavour, aby zapewnić ich możliwie najdokładniejszą dokładność.

Twoje zamówienie

Będziesz odpowiedzialny za zapewnienie prawidłowości warunków każdego złożonego przez Ciebie zamówienia oraz za udzielenie wszelkich niezbędnych informacji dotyczących Towarów i wymogów dostawy w odpowiednim czasie, aby umożliwić ŻYWICA4DECOR w celu wykonania umowy zgodnie z Regulaminem. Nie przechowujemy szczegółów Twojego zamówienia, abyś mógł później uzyskać do nich bezpośredni dostęp na tej stronie internetowej. Sugerujemy wydrukowanie kopii wszystkich potwierdzeń zamówień do własnej dokumentacji. Po złożeniu zamówienia wyślemy do Ciebie wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Ta wiadomość e-mail z potwierdzeniem będzie oznaczać akceptację Twojej oferty i utworzenie między nami prawnie wiążącej umowy.

Cena

Cena Towaru będzie ŻYWICA4DECOR podaną cenę, wszystkie koszty i opłaty związane z pakowaniem, załadunkiem, rozładunkiem, przewozem i ubezpieczeniem. ŻYWICA4DECOR zastrzega sobie prawo, powiadamiając Cię w dowolnym momencie przed dostawą, do podwyższenia ceny Towarów w celu odzwierciedlenia wzrostu kosztów ŻYWICA4DECOR które jest spowodowane jakimkolwiek czynnikiem pozostającym poza kontrolą ŻYWICA4DECOR (takich jak między innymi wszelkie wahania kursów walut, regulacje walutowe, zmiana ceł, znaczny wzrost kosztów pracy, materiałów lub innych kosztów produkcji). Klient zostanie powiadomiony o każdym takim wzroście ceny i będzie miał pięć dni roboczych na potwierdzenie, czy chce kontynuować Zamówienie. Brak odpowiedzi na nasze wezwanie zostanie uznany za akceptację podwyżki ceny. Jakikolwiek wzrost ceny wynikający ze zmiany terminów dostaw, ilości lub specyfikacji Towarów, o które prosisz, lub jakiekolwiek opóźnienie spowodowane przez Twoje instrukcje lub nieudzielenie przez Ciebie ŻYWICA4DECOR odpowiednie informacje lub instrukcje mogą skutkować także podwyższeniem ceny, co nie będzie podlegało dalszemu uzgodnieniu z Państwem. Staramy się mieć pewność, że wszystkie ceny na naszej stronie internetowej są prawidłowe, jednak czasami mogą wystąpić błędy. Jeśli wykryjemy błąd w cenie zamówionych przez Ciebie towarów, spróbujemy się z Tobą skontaktować, a Ty będziesz mógł zaakceptować prawidłową cenę i potwierdzić, że chcesz kontynuować nowe zamówienie, lub je anulować. Jeśli nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, automatycznie anulujemy zamówienie, a jeśli nadejdzie termin zwrotu pieniędzy, otrzymasz go.

Zapłata

Wszyscy użytkownicy są zobowiązani do podania danych karty podczas składania zamówienia jako ŻYWICA4DECOR jest uprawniony do zapłaty za Towar przed rozpoczęciem jego dostawy. Jeżeli nie dokonasz płatności za towar ŻYWICA4DECOR będzie miał prawo odstąpić od umowy lub wstrzymać dostawę Towaru do czasu całkowitej zapłaty. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego identyfikatora użytkownika i wybranego hasła. Dzięki temu ponosisz pełną odpowiedzialność za wszelkie działania, które w ich ramach zachodzą. Musisz natychmiast skontaktować się z nami w przypadku każdego nieuprawnionego użycia, o którym się dowiedziałeś. ŻYWICA4DECOR zastrzega sobie prawo do ograniczenia sprzedaży według własnego uznania i bez wyjaśnienia.

Dostawa

Dostawa Towaru zostanie zrealizowana po dostarczeniu Towaru do wskazanego przez Ciebie miejsca dostawy ŻYWICA4DECOR a dołączony list przewozowy został podpisany w Twoim imieniu przez osobę, która ukończyła 18 lat. Twoim obowiązkiem będzie sprawdzenie przed podpisaniem, czy liczba dostarczonych pudeł lub przedmiotów odpowiada dołączonemu listowi przewozowemu. Naszym celem jest zapewnienie bardzo wysokiego standardu usług i dołożymy wszelkich starań, aby dostarczyć Towar możliwie najbliżej podanego terminu dostawy, jednak czasami opóźnienia są nieuniknione ze względu na nieprzewidziane czynniki. Dlatego też wszelkie podane terminy dostawy Towarów mają charakter wyłącznie przybliżony i ŻYWICA4DECOR nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w dostawie Towarów niezależnie od ich przyczyny. Termin dostawy nie jest istotą umowy. Dostawa Towaru może nastąpić do ŻYWICA4DECOR przed podanym terminem dostawy. Jeśli ŻYWICA4DECOR nie dostarczy Towaru z innego powodu niż jakikolwiek inny powód ŻYWICA4DECOR rozsądną kontrolę lub z Twojej winy, oraz ŻYWICA4DECOR jest zatem wobec Ciebie odpowiedzialny, ŻYWICA4DECOR odpowiedzialność ogranicza się do zwrotu Ceny Towaru. Jeżeli nie odbierzesz dostawy Towaru lub nie zdasz ŻYWICA4DECOR odpowiednie instrukcje dotyczące dostawy w terminie określonym dla dostawy (inaczej niż z powodu jakiejkolwiek przyczyny będącej poza Twoją kontrolą lub z powodu ŻYWICA4DECOR winy), wówczas bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych przysługujących Państwu praw lub środków naprawczych ŻYWICA4DECOR, ŻYWICA4DECOR może: przechowywać Towar do czasu faktycznej dostawy i obciążyć Cię uzasadnionymi kosztami (w tym ubezpieczeniem) przechowywania; lub sprzedać Towary po najlepszej możliwej cenie i (po odjęciu wszystkich uzasadnionych kosztów przechowywania i sprzedaży) rozliczyć nadwyżkę ponad cenę określoną w umowie lub obciążyć Cię za wszelkie niedobory poniżej ceny określonej w umowie.

Klient ma obowiązek zadbać o odprawę celną i zapłatę należności celnych w przypadku, gdy jest to konieczne. Nie stanowi to części umowy pomiędzy klientem a RESIN4DECOR i musi zostać dodatkowo opłacone przez klienta, w zależności od kraju dostawy.

 

Ryzyko i własność

Ryzyko uszkodzenia lub utraty Towaru przechodzi na Ciebie z chwilą, gdy ŻYWICA4DECOR zlecił dostawę Towaru. Niezależnie od dostawy i przejścia ryzyka związanego z Towarami lub jakiegokolwiek innego postanowienia Warunków, własność Towarów nie przejdzie na Ciebie dopóki ŻYWICA4DECOR otrzymał rozliczone środki w ramach pełnej zapłaty wszystkich należnych kwot.

Gwarancje i odpowiedzialność

Z zastrzeżeniem warunków określonych poniżej ŻYWICA4DECOR gwarantuje, że Towar będzie odpowiadał specyfikacji w momencie dostawy. Gdzie ŻYWICA4DECOR sprzedaje Towary dostarczone przez Stronę Trzecią, ŻYWICA4DECOR nie udziela żadnej rękojmi, rękojmi ani innych warunków co do ich jakości, przydatności do określonego celu lub innych warunków, ale ceduje na Ciebie korzyść z gwarancji producenta udzielonej przez stronę trzecią dostarczającą Towary ŻYWICA4DECOR Powyższa gwarancja zostanie przeniesiona przez ŻYWICA4DECOR pod warunkiem, że ŻYWICA4DECOR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek wady powstałe w wyniku normalnego zużycia, umyślnego uszkodzenia, zaniedbania, nietypowych warunków pracy lub przechowywania we wrogim środowisku, nieprzestrzegania ŻYWICA4DECOR instrukcji lub instrukcji osoby trzeciej (w przypadku, gdy Towar został dostarczony przez osobę trzecią ŻYWICA4DECOR - ustnie lub pisemnie) niewłaściwego użycia, zmiany lub naprawy Towarów bez ŻYWICA4DECOR aprobata. Z zastrzeżeniem wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach, wszelkie gwarancje, warunki lub inne Warunki wynikające z ustawy lub prawa zwyczajowego są wyłączone w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Wszelkie roszczenia z Twojej strony, oparte na jakiejkolwiek wadzie w jakości lub stanie Towarów lub ich niezgodności ze specyfikacją (niezależnie od odmowy dostawy przez Ciebie) będą zgłaszane do ŻYWICA4DECOR w ciągu 5 dni roboczych od daty dostawy lub (jeżeli wada lub awaria nie była widoczna podczas rozsądnej kontroli) w rozsądnym terminie po wykryciu wady lub awarii. Jeśli dostawa nie zostanie odrzucona i nie powiadomisz ŻYWICA4DECOR w związku z tym nie będziesz uprawniony do odrzucenia Towaru, a Resin4Decor Ltd. nie będzie ponosić odpowiedzialności za taką wadę lub awarię i nie będziesz uprawniony do zwrotu ceny (jeśli dotyczy), tak jakby Towar nie został dostarczony zgodnie z umową. W przypadku zgłoszenia uzasadnionej reklamacji dotyczącej któregokolwiek Towaru, opartej na wadzie w jakości lub stanie Towaru lub jego niezgodności ze specyfikacją, ŻYWICA4DECOR zgodnie z tymi warunkami, ŻYWICA4DECOR uprawniony jest do bezpłatnej wymiany Towaru (lub jego części) lub, pod adresem ŻYWICA4DECOR według własnego uznania zwróci Ci cenę Towaru (lub proporcjonalną część Towaru), ale ŻYWICA4DECOR nie będzie ponosić wobec Ciebie żadnej dalszej odpowiedzialności. Z wyjątkiem przypadków śmierci lub obrażeń ciała spowodowanych przez ŻYWICA4DECOR. zaniedbanie, ŻYWICA4DECOR nie ponosi odpowiedzialności wobec Ciebie z powodu jakichkolwiek oświadczeń (chyba że są one fałszywe) lub jakiejkolwiek dorozumianej gwarancji, warunku lub innego warunku, lub jakichkolwiek obowiązków wynikających z prawa zwyczajowego lub na podstawie wyraźnych warunków umowy, za jakiekolwiek straty pośrednie, specjalne lub wynikowe lub szkody (niezależnie od tego, czy wynikają z utraty zysków, wartości firmy, reputacji, czy też z innego powodu), straty ekonomiczne (w tym między innymi utratę przychodów, danych, zysków, umów, działalności lub przewidywanych oszczędności) koszty, wydatki lub inne roszczenia o odszkodowanie (niezależnie od tego, czy są spowodowane zaniedbanie ŻYWICA4DECOR, jej pracownicy lub agenci lub w inny sposób), które powstają w wyniku lub w związku z dostawą Towarów lub ich użytkowaniem przez Ciebie, a cała odpowiedzialność wynikająca z umowy lub w związku z nią nie może przekroczyć ceny Towaru zapłaconej przez Ciebie za dostarczonych Towarów, z wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych w niniejszych warunkach. Pomimo powyższego, ŻYWICA4DECOR łączna odpowiedzialność (umowna, deliktowa lub inna) za utratę szkody będzie w każdym przypadku ograniczona do kwoty równej kwocie zapłaconej lub należnej przez Ciebie za Towary w związku z jednym zdarzeniem lub serią zdarzeń związanych z tą samą klauzulą . ŻYWICA4DECOR nie naruszy umowy z powodu opóźnienia w wykonaniu lub niewykonania któregokolwiek z nich ŻYWICA4DECOR zobowiązań w związku z Towarem, jeżeli opóźnienie lub awaria powstała z innej przyczyny ŻYWICA4DECOR rozsądna kontrola. Bez uszczerbku dla ogólności powyższego, następujące przyczyny należy uważać za przyczyny dalsze ŻYWICA4DECOR rozsądna kontrola: siła wyższa, eksplozja, powódź, burza, pożar lub wypadek; wojna lub groźba wojny, sabotaż, powstanie, zamieszki społeczne lub rekwizycje; ustawy, ograniczenia, rozporządzenia, zarządzenia, zakazy lub środki lub wszelkiego rodzaju środki stosowane przez jakąkolwiek władzę rządową, parlamentarną lub lokalną; przepisy lub embarga dotyczące importu lub eksportu; strajki, lokauty lub inne akcje protestacyjne lub spory handlowe (niezależnie od tego, czy biorą w nich udział pracownicy ŻYWICA4DECOR lub strony trzeciej); trudności w pozyskaniu surowców, pracy, paliwa, części lub maszyn; awaria zasilania lub awaria maszyn.

Anulowanie

Masz 14 dni („Okres odstąpienia od umowy”), w którym możesz odstąpić od umowy zawartej między Tobą a ŻYWICA4DECOR poprzez pisemne powiadomienie na adres ŻYWICA4DECOR. Okres odstąpienia od umowy rozpoczyna się następnego dnia po dniu dostarczenia Ci Towaru.

Aby otrzymać zwrot płatności, Klient musi zwrócić towar do nadawcy. Sprzedawca ma obowiązek sprawdzić integralność towaru i dokonać zwrotu pieniędzy w ciągu 7 dni roboczych.

 

Własność intelektualna

Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i wszelkie inne prawa własności intelektualnej do wszystkich materiałów i treści udostępnianych w ramach korzystania z tej witryny pozostają przez cały czas własnością nas i naszych licencjodawców. Możesz używać tego materiału wyłącznie za wyraźnym zezwoleniem naszych licencjodawców i nas. Możesz pobierać materiały i treści zawarte w tej witrynie wyłącznie w celu korzystania z tej witryny, a wszelkie inne wykorzystanie materiałów i treści tej witryny jest surowo zabronione i wyrażasz na to zgodę (i zgadzasz się nie pomagać ani nie ułatwiać stronom trzecim) kopiować, powielać, przesyłać, publikować, wyświetlać, rozpowszechniać, wykorzystywać komercyjnie lub tworzyć dzieła pochodne takich materiałów i treści.

Informacja o prawach autorskich

Zawartość tych stron jest objęta prawami autorskimi ŻYWICA4DECOR. Możesz pobierać materiały i treści zawarte w tej witrynie wyłącznie w celu korzystania z tej witryny, a jakiekolwiek inne wykorzystanie materiałów i treści tej witryny jest surowo zabronione bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Korzystając z tej witryny, zgadzasz się nie kopiować, reprodukować, przesyłać, publikować, wyświetlać, rozpowszechniać, wykorzystywać komercyjnie ani nie tworzyć dzieł pochodnych takich materiałów i treści. Żadna zawartość tej witryny internetowej nie może być kopiowana ani w inny sposób włączana lub przechowywana w jakimkolwiek innym projekcie, logo, witrynie internetowej, elektronicznym systemie wyszukiwania, publikacji lub innym dziele w jakiejkolwiek formie (czy to w formie papierowej, elektronicznej czy innej). Aby uniknąć wątpliwości, zamieszczanie linków lub umieszczanie w ramkach tej witryny lub jakiejkolwiek jej części bez wyraźnej zgody jest niedozwolone.

Ogólne zastrzeżenie

Niniejsza witryna internetowa oraz wszystkie informacje, nazwy, obrazy, logo i ikony są dostarczane w stanie takim, w jakim są, bez składania jakichkolwiek oświadczeń lub potwierdzeń oraz bez udzielania jakichkolwiek gwarancji lub warunków, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi do, wszelkiej dorozumianej gwarancji wartości handlowej, zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu, zgodności, dokładności, aktualności lub nienaruszania jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Żadnych informacji, ustnych ani pisemnych, uzyskanych przez Ciebie od ŻYWICA4DECOR powoduje powstanie obowiązku staranności, umowy, gwarancji lub innego zobowiązania, które nie jest wyraźnie określone. Ponadto, chociaż informacje są podawane i aktualizowane w dobrej wierze, ŻYWICA4DECOR nie gwarantuje, że informacje zawarte na tej stronie będą zawsze kompletne, dokładne, aktualne i wiarygodne. Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za treść komentarzy zawartych w jakichkolwiek transmisjach i zabrania się Państwu zamieszczania lub przesyłania do lub z tej Strony internetowej jakichkolwiek materiałów niezgodnych z prawem, zawierających groźby, oszczerczych, zniesławiających, podżegających, pornograficznych lub wulgarnych, ani żadnych innych materiałów, które mogłyby spowodować skutkować jakąkolwiek odpowiedzialnością cywilną lub karną na mocy prawa. ŻYWICA4DECOR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje opublikowane na tej stronie internetowej, a ponadto zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w odniesieniu do takich informacji. W szczególności Resin4Decor Ltd. niniejszym wyklucza wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek roszczenia, straty, żądania lub szkody w związku z jakimikolwiek informacjami, treściami, reklamami, procedurami, produktami lub metodami zawartymi lub przywołanymi w materiałach opublikowanych na stronie. Nie ma jednak żadnych wyłączeń w przypadku śmierci lub obrażeń ciała wynikających z naszego zaniedbania. ŻYWICA4DECOR nie gwarantuje ani nie zapewnia, że ​​korzystanie z tej witryny będzie nieprzerwane i wolne od błędów lub że ta witryna lub serwer, który ją udostępnia, są wolne od wirusów i błędów.

Różnorodny

Niniejsze warunki stanowią całość umowy pomiędzy stronami, zastępują wszelkie wcześniejsze umowy lub porozumienia i nie mogą być zmieniane bez uprzedniej pisemnej zgody firmy ŻYWICA4DECOR. Wszelkie inne warunki, wyraźne lub dorozumiane na mocy ustawy lub w inny sposób, są wyłączone w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. ŻYWICA4DECOR zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy zgodnie z niniejszymi Warunkami, za powiadomieniem przesłanym do Ciebie e-mailem, faksem lub listem zaadresowanym do Ciebie zgodnie z danymi rejestracyjnymi. Rozwiązanie nastąpi w tym czasie ŻYWICA4DECOR przekazuje wiadomość lub wysyła list. Wszelka korespondencja wysyłana drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób będzie uważana za wysłaną w momencie wejścia do systemu generowania, wysyłania, odbierania, przechowywania lub innego przetwarzania komunikacji elektronicznej („System informacyjny”); zostaną uznane za otrzymane przez Ciebie w momencie, gdy w czytelnej formie trafią do Systemu Informatycznego, do którego masz dostęp; będą uważane za wysłane w przypadku przedsiębiorstwa w jego głównym miejscu prowadzenia działalności, a w przypadku osoby fizycznej, w miejscu jej zwykłego pobytu; i będą uważane za otrzymane w przypadku przedsiębiorstwa w jego głównym miejscu prowadzenia działalności, a w przypadku osoby fizycznej, w miejscu jej zwykłego pobytu. Nie wolno Ci cedować ani podzlecać jakichkolwiek swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków lub jakichkolwiek powiązanych zamówień na Towary jakiejkolwiek osobie trzeciej, chyba że zostało to uzgodnione na piśmie przez RESIN4DECOR.

ŻYWICA4DECOR zastrzega sobie prawo do przeniesienia, cesji, odnowienia lub zlecenia podwykonawstwa całości lub części jakichkolwiek swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszych warunków lub jakiejkolwiek powiązanej umowy jakiejkolwiek osobie trzeciej. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane przez jakikolwiek właściwy organ za nieważne lub niewykonalne w całości lub w części, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszych Warunków i pozostałej części danego postanowienia. Żadnych awarii i opóźnień ŻYWICA4DECOR korzystanie z jakichkolwiek uprawnień, praw lub środków naprawczych na mocy niniejszych warunków będzie oznaczać zrzeczenie się ich, a pojedyncze lub częściowe skorzystanie z takich uprawnień, praw lub środków prawnych nie będzie wykluczać innego lub dalszego korzystania z nich. Aby zrzeczenie się było skuteczne, musi mieć formę pisemną i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela RESIN4DECOR.

Polityka zwrotów

Jeśli Twoje zamówienie dotrze uszkodzone, wymienimy je bezpłatnie. Jeżeli nie będziesz zadowolony z zakupu w RESIN4DECOR, możesz zwrócić nieużywany towar w oryginalnym opakowaniu w ciągu 14 dni od otrzymania, uzyskując pełny zwrot ceny zakupu produktu, łącznie z kosztami wysyłki.

Do zwrotu towaru zalecamy skorzystanie z usług renomowanego kuriera. Nie możemy przyjąć odpowiedzialności za zwrócony towar, dopóki członek naszego personelu nie podpisze odbioru towaru. W zwrocie proszę podać pełne dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko oraz adres, numer identyfikacyjny zamówienia, oryginał rachunku karty kredytowej oraz numer telefonu kontaktowego w ciągu dnia.

Adres zwrotny: Špruha 31, 1236 Trzin, Słowenia.

Po otrzymaniu Twojego zwrotu dołożymy wszelkich starań, aby zwrócić Ci pieniądze tak szybko, jak to możliwe, spodziewamy się, że stanie się to w ciągu 2-4 dni roboczych.

Jeśli złożysz zamówienie w RESIN4DECOR, wyrażasz zgodę na warunki określone powyżej.