Voorwaarden

Deze website wordt beheerd door RESIN4DECOR. Als gebruiker van deze website erkent u dat elk gebruik van deze website, inclusief alle transacties die u uitvoert, onderworpen is aan onze algemene voorwaarden (de "Voorwaarden") hieronder, die alle hypergelinkte secties bevatten.

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop en levering van goederen door HARS4DECOR aan jou.

Wij raden u aan een kopie van de Voorwaarden af ​​te drukken voor uw administratie.

Klik ook op en bekijk ons ​​Privacy- en Veiligheidsbeleid. Het indienen van uw bestelling vormt een aanbod om de goederen te kopen en onze e-mail waarin u uw bestelling accepteert, vormt de vorming van een juridisch bindend contract tussen ons.

Als u de Voorwaarden niet accepteert, beëindig dan onmiddellijk deze sessie (als u ‘ingelogd’ bent en producten in uw winkelwagen heeft, leeg dan uw winkelwagen voordat u ‘uitlogt’).

Algemeen

Alle bestellingen die u op deze website plaatst, zijn onderhevig aan aanvaarding in overeenstemming met deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd door HARS4DECOR. Ze kunnen ook worden uitgebreid met andere voorwaarden die van toepassing zijn op specifieke goederen of diensten die worden aangeboden door HARS4DECOR. van tijd tot tijd. Het is uw verantwoordelijkheid om de Voorwaarden te lezen telkens wanneer u een bestelling plaatst.

HARS4DECOR behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving naar eigen goeddunken de inhoud die op elke pagina van de website verschijnt, te verwijderen, aan te passen of te variëren. Deze website is gericht op bedrijven en er wordt aangenomen dat elke bestelling namens een bedrijf wordt geplaatst. Door deze voorwaarden te aanvaarden, bevestigt u dat u over de noodzakelijke bevoegdheid beschikt om het bedrijf waarvoor u de bestelling plaatst, te binden. Door deze Voorwaarden te aanvaarden, gaat u ermee akkoord dat al het materiaal, de informatie en de ideeën die u naar deze Website of anderszins verzendt, eigendom worden en blijven van HARS4DECOR.

Registratie

Als u zich bij ons wilt registreren, dient u het online registratieformulier in te vullen en een gebruikers-ID en wachtwoord op te geven, die te allen tijde veilig moeten worden bewaard, waarna u een geregistreerde gebruiker wordt. Door u te registreren, kunt u ervoor zorgen dat uw gegevens voor toekomstig gemak in onze database worden bewaard. Niet-geregistreerde gebruikers kunnen nog steeds op de website surfen en bestellingen plaatsen. De gegevens die u bij Registratie verstrekt, zijn belangrijk en u bevestigt en verbindt zich ertoe dat al deze informatie in alle opzichten waar, correct en volledig is. U stemt ermee in om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen die relevant zijn voor uw registratie door uw gegevens op deze site bij te werken door op Mijn account te klikken.

De goederen

De "Goederen" betekent de artikelen die u via deze website bij ons hebt gekocht en waarvan de verkoop en levering onderworpen zijn aan deze Voorwaarden; HARS4DECOR verkoopt en u koopt de Goederen onder deze Voorwaarden. Resin4Decor Ltd. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de specificatie van de Goederen die nodig zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke of EG-vereisten, of waar de Goederen moeten worden geleverd aan HARS4DECOR specificaties, die geen wezenlijke invloed hebben op de kwaliteit of prestaties ervan. Hoewel alle maten en afmetingen slechts bij benadering zijn, zullen we ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat ze zo nauwkeurig mogelijk zijn.

Jouw bestelling

U bent verantwoordelijk voor het waarborgen van de juistheid van de voorwaarden van elke door u geplaatste bestelling, en voor het verstrekken van alle noodzakelijke informatie met betrekking tot de Goederen en leveringsvereisten binnen een voldoende tijd om HARS4DECOR om de overeenkomst uit te voeren in overeenstemming met de Voorwaarden. Wij slaan de details van uw bestelling niet op zodat u deze later rechtstreeks op deze website kunt raadplegen. Wij raden u aan een kopie van alle orderbevestigingen af ​​te drukken voor uw eigen administratie. Zodra uw bestelling is verzonden, sturen wij u een e-mail ter bevestiging van uw bestelling. Deze bevestigingsmail vormt onze aanvaarding van uw aanbod en vormt de vorming van een juridisch bindend contract tussen ons.

Prijs

De prijs van de Goederen zal zijn HARS4DECOR opgegeven prijs, alle kosten of lasten in verband met verpakking, laden, lossen, vervoer en verzekering. HARS4DECOR behoudt zich het recht voor om, door u op elk moment vóór de levering hiervan op de hoogte te stellen, de prijs van de Goederen te verhogen om een ​​eventuele stijging van de kosten voor HARS4DECOR die het gevolg is van een factor die buiten de macht ligt HARS4DECOR (zoals, zonder beperking, wisselkoersschommelingen, valutaregulering, wijziging van invoerrechten, aanzienlijke stijging van de arbeidskosten, materiaal- of andere productiekosten). Van een dergelijke prijsverhoging wordt u op de hoogte gesteld en u krijgt een periode van vijf werkdagen de tijd om te bevestigen of u door wilt gaan met de bestelling. Als u niet op onze genoemde mededeling reageert, wordt dit beschouwd als aanvaarding van de prijsverhoging. Elke prijsverhoging als gevolg van een wijziging in de leveringsdata, hoeveelheden of specificatie van de goederen die door u wordt aangevraagd, of enige vertraging veroorzaakt door instructies van u of het onvermogen van u om deze te geven HARS4DECOR Ook kan adequate informatie of instructie een prijsverhoging tot gevolg hebben, waar u geen nadere toestemming voor hoeft te geven. We proberen ervoor te zorgen dat alle prijzen op onze website correct zijn, maar af en toe kunnen er fouten optreden. Als we een prijsfout constateren bij de goederen die u hebt besteld, zullen we proberen contact met u op te nemen. U kunt de juiste prijs accepteren en bevestigen dat u door wilt gaan met de nieuwe bestelling, of deze annuleren. Als we geen contact met u kunnen opnemen, annuleren we de bestelling automatisch en als er restitutie nodig is, krijgt u uw geld terug.

Betaling

Alle gebruikers zijn verplicht om kaartgegevens op te geven bij het plaatsen van een bestelling HARS4DECOR heeft recht op betaling voor de Goederen voordat met de levering van de Goederen wordt begonnen. Als u de goederen niet betaalt HARS4DECOR heeft het recht om het contract te annuleren of de levering van de Goederen aan u op te schorten totdat de volledige betaling is gedaan. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw gebruikers-ID en het door u gekozen wachtwoord. Hierdoor ben jij volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die daaronder plaatsvinden. U moet onmiddellijk contact met ons opnemen als u ongeoorloofd gebruik opmerkt. HARS4DECOR behoudt zich het recht voor om de verkoop naar eigen goeddunken en zonder uitleg te beperken.

Levering

De levering van de goederen vindt plaats zodra de goederen zijn afgeleverd op de door u aangegeven plaats van levering HARS4DECOR en de bijbehorende vrachtbrief namens u is ondertekend door een persoon van 18 jaar of ouder. Het is uw verantwoordelijkheid om vóór ondertekening te controleren of het aantal geleverde dozen of artikelen overeenkomt met de begeleidende vrachtbrief. We streven ernaar een zeer hoge servicestandaard te leveren en we zullen er alles aan doen om de goederen zo dicht mogelijk bij de opgegeven leverdatum te leveren, maar vertragingen zijn soms onvermijdelijk als gevolg van onvoorziene factoren. Daarom zijn alle opgegeven data voor de levering van de Goederen slechts bij benadering HARS4DECOR is niet aansprakelijk voor enige vertraging in de levering van de Goederen, ongeacht de oorzaak ervan. De leveringstermijn maakt geen deel uit van de essentie van het contract. De Goederen kunnen worden geleverd door HARS4DECOR vóór de opgegeven leverdatum. Als HARS4DECOR er niet in slaagt de Goederen te leveren om enige andere reden dan enige andere oorzaak HARS4DECOR redelijke controle of uw schuld, en HARS4DECOR is dienovereenkomstig jegens u aansprakelijk, HARS4DECOR de aansprakelijkheid is beperkt tot een terugbetaling van de prijs van de goederen. Als u de goederen niet in ontvangst neemt of nalaat te geven HARS4DECOR adequate leveringsinstructies op het aangegeven tijdstip voor levering (anders dan vanwege een oorzaak die buiten uw redelijke controle ligt of vanwege HARS4DECOR schuld) dan, onverminderd enig ander recht of rechtsmiddel dat beschikbaar is HARS4DECOR, HARS4DECOR mag: de Goederen opslaan tot de daadwerkelijke levering en u de redelijke opslagkosten (inclusief verzekering) in rekening brengen; of de Goederen verkopen tegen de best beschikbare prijs en (na aftrek van alle redelijke opslag- en verkoopkosten) het overschot boven de prijs onder het contract aan u in rekening brengen of u een eventueel tekort onder de prijs onder het contract in rekening brengen.

De klant dient indien nodig zorg te dragen voor de inklaring en betaling van douanerechten. Dit maakt geen deel uit van het contract tussen klant en RESIN4DECOR en moet door de klant aanvullend worden betaald, afhankelijk van het land van levering.

 

Risico en eigendom

Het risico van beschadiging of verlies van de Goederen gaat op u over op het moment dat HARS4DECOR de levering van de Goederen heeft aangeboden. Niettegenstaande de levering en de risico-overgang van de Goederen, of enige andere bepaling van de Voorwaarden, gaat het eigendom van de Goederen pas op u over HARS4DECOR heeft de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen ontvangen.

Garanties en aansprakelijkheid

Onder voorbehoud van de onderstaande voorwaarden HARS4DECOR garandeert dat de Goederen op het moment van levering overeenkomen met hun specificatie. Waar HARS4DECOR verkoopt goederen geleverd door een derde partij, HARS4DECOR geeft geen garantie of andere voorwaarde met betrekking tot hun kwaliteit, geschiktheid voor het beoogde doel of anderszins, maar zal aan u het voordeel overdragen van de fabrieksgarantie die wordt gegeven door de derde partij die de goederen levert aan HARS4DECOR Bovenstaande garantie wordt verleend door HARS4DECOR onder voorbehoud van het feit dat HARS4DECOR aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot enig defect dat voortvloeit uit normale slijtage, opzettelijke schade, nalatigheid, abnormale werkomstandigheden of opslag in een vijandige omgeving, het niet naleven van HARS4DECOR instructies of instructies van een derde partij (waarbij de Goederen door een derde partij zijn geleverd). HARS4DECOR - zowel mondeling als schriftelijk) misbruik of wijziging of reparatie van de Goederen zonder HARS4DECOR goedkeuring. Behoudens zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Voorwaarden, zijn alle garanties, voorwaarden of andere Voorwaarden die door de wet of het gewoonterecht worden geïmpliceerd, uitgesloten voor zover toegestaan ​​door de wet. Elke claim van u die gebaseerd is op een defect in de kwaliteit of staat van de Goederen of het niet overeenkomen ervan met de specificatie zal (ongeacht of de levering door u wordt geweigerd) worden gemeld aan HARS4DECOR binnen 5 werkdagen vanaf de datum van levering of (indien het defect of de storing niet duidelijk was bij redelijke inspectie) binnen een redelijke tijd na ontdekking van het defect of de storing. Indien de levering niet wordt geweigerd en u hiervan geen melding maakt HARS4DECOR dienovereenkomstig heeft u niet het recht om de Goederen te weigeren en heeft Resin4Decor Ltd. geen aansprakelijkheid voor een dergelijk defect of falen en heeft u geen recht op terugbetaling van de prijs (indien van toepassing) alsof de Goederen niet waren geleverd in overeenstemming met de overeenkomst. Wanneer een geldige claim met betrekking tot een van de Goederen die gebaseerd is op een defect in de kwaliteit of staat van de Goederen of het niet voldoen aan de specificatie ervan, wordt gemeld aan HARS4DECOR in overeenstemming met deze voorwaarden, HARS4DECOR heeft het recht de Goederen (of het betreffende onderdeel) kosteloos te vervangen of tegen HARS4DECOR naar eigen goeddunken de prijs van de Goederen (of een evenredig deel van de Goederen) aan u terugbetalen, maar HARS4DECOR heeft geen verdere aansprakelijkheid jegens u. Behalve in geval van overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door HARS4DECOR. nalatigheid, HARS4DECOR is niet aansprakelijk jegens u op grond van enige verklaring (tenzij frauduleus), of enige impliciete garantie, voorwaarde of andere voorwaarde, of enige plicht volgens het gewoonterecht, of onder de uitdrukkelijke voorwaarden van het contract, voor enige indirecte, speciale of gevolgschade of schade (hetzij door verlies van winst, goodwill of reputatie of anderszins), economische verliezen (inclusief maar niet beperkt tot verlies van inkomsten, gegevens, winst, contracten, zaken of verwachte besparingen) kosten, uitgaven of andere claims voor compensatie van welke aard dan ook (al dan niet veroorzaakt door de nalatigheid van HARS4DECOR, zijn werknemers of agenten of anderszins) die voortvloeien uit of verband houden met de levering van de Goederen of het gebruik ervan door u, en de volledige aansprakelijkheid onder of in verband met het contract zal niet hoger zijn dan de prijs van de Goederen waarvoor u hebt betaald. de geleverde Goederen, behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze voorwaarden. Ondanks het bovenstaande, HARS4DECOR de totale aansprakelijkheid (hetzij contractueel, onrechtmatig of anderszins) voor verlies of schade zal in ieder geval beperkt zijn tot een bedrag dat gelijk is aan het bedrag dat u voor de Goederen heeft betaald of moet betalen met betrekking tot één incident of een reeks incidenten die aan dezelfde clausule zijn toe te schrijven. . HARS4DECOR mag geen contractbreuk plegen als gevolg van enige vertraging in de uitvoering of het niet nakomen van een van de volgende zaken HARS4DECOR verplichtingen met betrekking tot de Goederen, indien de vertraging of het falen te wijten was aan een andere oorzaak HARS4DECOR redelijke controle. Onverminderd de algemeenheid van het voorgaande, zal het volgende worden beschouwd als oorzaken daarbuiten HARS4DECOR redelijke controle: overmacht, explosie, overstroming, storm, brand of ongeval; oorlog of oorlogsdreiging, sabotage, opstand, burgerlijke onlusten of vordering; handelingen, beperkingen, voorschriften, verordeningen, verboden of maatregelen van welke aard dan ook van de kant van een overheids-, parlementaire of lokale autoriteit; import- of exportregelgeving of embargo's; stakingen, uitsluitingen of andere vakbondsacties of handelsgeschillen (ongeacht of er werknemers van zijn betrokken). HARS4DECOR of van een derde); moeilijkheden bij het verkrijgen van grondstoffen, arbeid, brandstof, onderdelen of machines; stroomstoring of defect aan machines.

Annulering

U beschikt over een termijn van 14 dagen (de "Annuleringstermijn") waarbinnen u zich kunt terugtrekken uit het contract tussen u en HARS4DECOR door schriftelijke kennisgeving aan HARS4DECOR. De herroepingstermijn gaat in op de dag na de dag waarop de goederen bij u zijn afgeleverd.

Om terugbetaling van de betaling te ontvangen, moet de klant de goederen terugsturen naar de afzender. De verkoper moet de integriteit van de goederen controleren en binnen zeven werkdagen terugbetalen.

 

Intellectueel eigendom

Alle auteursrechten, handelsmerken en alle andere intellectuele eigendomsrechten op alle materialen en inhoud die beschikbaar worden gesteld als onderdeel van uw gebruik van deze site blijven te allen tijde berusten bij ons en onze licentiegevers. U mag dit materiaal uitsluitend gebruiken zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​door onze licentiegevers en door ons. U mag het materiaal en de inhoud op deze site alleen downloaden met het doel deze site te gebruiken en elk ander gebruik van het materiaal en de inhoud van deze site is ten strengste verboden en u gaat ermee akkoord dat niet te doen (en gaat ermee akkoord geen derde partij te helpen of te faciliteren). om dergelijk materiaal en inhoud te kopiëren, reproduceren, verzenden, publiceren, weergeven, distribueren, commercieel exploiteren of afgeleide werken ervan te maken.

copyright melding

Op de inhoud van deze pagina's rust auteursrecht HARS4DECOR. U mag het materiaal en de inhoud op deze site alleen downloaden met het doel deze site te gebruiken en elk ander gebruik van het materiaal en de inhoud van deze site is ten strengste verboden, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Door deze site te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat u dergelijk materiaal en inhoud niet zult kopiëren, reproduceren, verzenden, publiceren, weergeven, distribueren, commercieel exploiteren of afgeleide werken ervan zult maken. Niets van de inhoud van deze website mag worden gekopieerd of anderszins opgenomen in of opgeslagen in enig ander ontwerp, logo, website, elektronisch zoeksysteem, publicatie of ander werk in welke vorm dan ook (op papier, elektronisch of anderszins). Om twijfel te voorkomen: het linken naar of framen van deze site of enig deel ervan is niet toegestaan ​​zonder uitdrukkelijke toestemming.

Algemene disclaimer

Deze website en alle informatie, namen, afbeeldingen, logo's en iconen worden aangeboden op een 'as is'-basis zonder enige verklaring of goedkeuring en zonder enige garantie of voorwaarde van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot enige impliciete garantie van verkoopbaarheid, bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, compatibiliteit, nauwkeurigheid, actualiteit of niet-schending van enig intellectueel eigendomsrecht. Er wordt geen informatie, mondeling of schriftelijk, door u verkregen van HARS4DECOR zal aanleiding geven tot een zorgplicht, contract, garantie of enige andere verplichting die niet uitdrukkelijk wordt vermeld. Hoewel informatie te goeder trouw wordt verstrekt en bijgewerkt, HARS4DECOR garandeert niet dat de informatie op deze website altijd volledig, accuraat, actueel of betrouwbaar is. U bent als enige verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele opmerkingen in welke transmissie dan ook en het is u verboden onwettig, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, opruiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal of enig ander materiaal dat zou kunnen leiden tot aanleiding geven tot enige burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid volgens de wet. HARS4DECOR aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige informatie die op deze website wordt gepubliceerd en wijst verder alle aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke informatie af. In het bijzonder sluit Resin4Decor Ltd. hierbij alle aansprakelijkheid uit voor claims, verliezen, eisen of schades van welke aard dan ook met betrekking tot informatie, inhoud, advertenties, procedures, producten of methoden vervat in of waarnaar wordt verwezen in het materiaal dat op de site is gepubliceerd. Er wordt echter geen uitsluiting gemaakt met betrekking tot overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid. HARS4DECOR geeft geen garantie of verklaring dat het gebruik van deze website ononderbroken of vrij van fouten zal zijn of dat deze site of de server die deze beschikbaar stelt vrij is van virussen of bugs.

Gemengd

Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen, vervangen alle eerdere overeenkomsten of afspraken en mogen niet worden gewijzigd, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van HARS4DECOR. Alle andere voorwaarden, expliciet of impliciet door de wet of anderszins, zijn uitgesloten voor zover toegestaan ​​door de wet. HARS4DECOR behoudt zich het recht voor om het contract te beëindigen zoals uiteengezet in deze Voorwaarden, door middel van een kennisgeving aan u verzonden via e-mail, fax of per brief aan u gericht zoals uiteengezet in uw registratiegegevens. De beëindiging zal op dat moment plaatsvinden HARS4DECOR verzendt het bericht of plaatst de brief. Elke communicatie die elektronisch per e-mail of anderszins wordt verzonden, wordt geacht te zijn verzonden zodra deze een systeem binnenkomt voor het genereren, verzenden, ontvangen, opslaan of anderszins verwerken van elektronische communicatie ('Informatiesysteem'); wordt geacht door u te zijn ontvangen op het moment dat het in leesbare vorm in een informatiesysteem terechtkomt waartoe u toegang heeft; wordt geacht te zijn verzonden in het geval van een bedrijf op de hoofdvestiging en in het geval van een individu waar hij of zij gewoonlijk verblijft; en wordt geacht te zijn ontvangen in het geval van een bedrijf op de hoofdvestiging en in het geval van een individu waar hij of zij gewoonlijk verblijft. U mag uw rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden of enige gerelateerde bestelling voor Goederen niet aan een derde overdragen of uitbesteden, tenzij schriftelijk overeengekomen door RESIN4DECOR.

HARS4DECOR behoudt zich het recht voor om het voordeel van het geheel of een deel van zijn rechten of verplichtingen onder deze algemene voorwaarden of een gerelateerd contract aan een derde over te dragen, toe te wijzen, te vernieuwen of uit te besteden. Indien een bepaling van deze Voorwaarden door een bevoegde autoriteit geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden en de rest van de bepaling in kwestie niet aangetast. Geen storing of vertraging van HARS4DECOR het uitoefenen van bevoegdheden, rechten of rechtsmiddelen onder deze voorwaarden geldt als een verklaring van afstand, noch zal een enkele of gedeeltelijke uitoefening van dergelijke bevoegdheden, rechten of rechtsmiddelen elke andere of verdere uitoefening ervan uitsluiten. Om van kracht te zijn moet elke afstandsverklaring schriftelijk zijn en ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van RESIN4DECOR.

Terugbetalingsbeleid

Als uw bestelling beschadigd aankomt, zullen wij deze gratis vervangen. In het geval dat u niet tevreden bent met een aankoop bij RESIN4DECOR, kunt u ongebruikte goederen in de originele verpakking binnen 14 dagen na ontvangst retourneren voor een volledige terugbetaling van de aankoopprijs van het product inclusief verzendkosten.

Wij raden u aan een gerenommeerde koerier te gebruiken om goederen te retourneren. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid voor de geretourneerde goederen aanvaarden totdat een van onze medewerkers heeft getekend voor ontvangst van de goederen. Vermeld bij uw retourzending uw volledige contactgegevens, inclusief naam en adres, ID-nummer van de bestelling, origineel creditcardbewijs en een telefoonnummer dat overdag bereikbaar is.

Retouradres: Špruha 31, 1236 Trzin, Slovenië.

Na ontvangst van uw retourzending zullen wij er alles aan doen om u zo snel mogelijk terug te betalen, wij verwachten dit binnen 2-4 werkdagen te doen.

Als u bij RESIN4DECOR bestelt, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de hierboven beschreven voorwaarden.